Prövning av Antimonium Phosphoricum   Ladda ner som pdf-fil här
Prövning av Antimon Phos 060226Ladda ner som pdf-fil här

Förord Prövningen på Antimonium Phosphoricum har som ändamål att bidra med prövning av ett nytt ämne till den homeopatiska farmakopén. Den har även som ändamål att orientera NMF Educations studenter till en djupare förståelse av den homeopatiska prövningen och ett ämnes verkan.
Prövningens utformning främjar den vetenskapliga uppsatsmodellen för lättare kommunikativ förståelse mellan allopati och homeopati.
Prövningen har genomförts vid två tillfällen. Första gången år 2003 (grupp A) och andra gången hösten 2005 (grupp B). Som underlag finns också journalanteckningar från ett patientfall (se bilaga 1).
Vi vill här också rikta ett tack till Greger Söderlund, Kjell Söderlund och Gert Eselböck som bidragit med värdefulla synpunkter.

NMF-Education

NMF-Education (tidigare Naturmedicinska Fackskolan) bedriver, sedan den grundades år 1975, en naturmedicinsk yrkesutbildning som leder till homiatrikerexamen. Utbildningen till homiatriker är 5-årig och består till största delen av homeopati men även kiropati, akupunktur, irisdiagnostik och massage. Därtill kommer omfattande studier inom medicin, motsvarande KAM´s (branchorganisationen för Komplementär och Alternativmedicin) målbeskrivning om 40 högskolepoäng.
NMF-Education har under sina 30 år utbildat över 300 homiatriker.
Denna prövning utfördes av homiatrikerstuderande vid skolan, under deras slutår.

___________________________________________________________________ 3

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Prövningsledare: Monika Swärd

Prövningsdeltagare Grupp A:

Helena Eddesjö

Lilian Widlund

Tove Karlsson

Ingela Jonsson

Grupp B:

Therese Andersson

Marika Jalil

Gisela Kinhult

Angelika Nylander

Carina Sandvall

Redigerare: Emil Bewö

Inledning

Under sin utbildning till homiatriker så drömde Monika Swärd att hon gick till sin homeopat, Karri Kokko. Av honom fick hon ett medel. Han brukade aldrig tala om för sina elever vilket medel de fick men hon frågade i alla fall. Svaret hon fick var: Antimon Phos. När hon sedan vaknade kände hon starkt att det här medlet skulle hon göra en prövning på, detta var för ca: 12 år sedan.
Monika Swärd började med att göra en prövning på sig själv. Hon fick då symptomet att hon kunde snyta ut en stor koagulerad blodklump ur näsan vilket hon kände igen sen samma sak hänt då hon var tretton år.
Då Monika Swärd fick en patient med detta annorlunda, specifika symptom valde hon att testa Antimonium phos., vilket gjorde att patienten befriades från symptomet (se bilaga 1).
Monika Swärd bestämde sig för att göra en större prövning vilket lett till de prövningar som här nedan beskrivs, gjorda 2003 och i november 2005.

___________________________________________________________________ 4

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Bakgrund

Antimonium crudum och phosphoricum, Sb2S3 och P.
I fortsättningen kommer vi för enkelhetens skull benämna ämnet Antimon phos. Enligt efterforskningar som har gjorts under prövning av Antimon phos har ämnet inte påträffats som en naturlig komponent. De fakta som kommer redovisas nedan är de två ämnena presenterade var för sig.

Antimonium crudum

Antimonium crudum är en förening av Antimon (eng. Stibium) och Svavel med den kemiska formeln Sb2S3.
Antimon fick sitt namn efter att munkar på 1500-1600-talet gett det till sina grisar, för ökad tillväxt. När munkarna sedan förtärde grisköttet avled de (Antimon, l. anti-mot, mon-munk).
Antimon påträffas till vardags i plaster, i flamsäkra sammansättningar främst i datorer och madrasser. Det finns även i legeringar tillsammans med bly och tenn. Exponering verkar främst ske, när det handlar om akuta intoxikationer, i batterifabriker och på glasbruk.
En viss mängd Antimon finns uppmätt i dricksvatten. Direktivet om högsta intag utan giftverkan från WHO är 20μg/lit, räknat per 60 kg kroppsvikt vid ett intag om 2 liter dagligen. Orsak till utfällningen i vattnet är legeringar. Förslag på bly som större komponent i utbyte av Antimonet har legat men inte gått igenom. Antimon är en silvervit metall, räknas som tungmetall med en smältpunkt på 630°C och en kokpunkt på 1635°C.
Akuta förgiftningssymptom är illamående, kräkningar, diarréer, hjärt- och lever- påverkan.
Vidare är hemolys påträffad. Vid yttre exponering på glasbruk och i batterifabriker har hud och lungskador uppstått.

___________________________________________________________________ 5

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Phosphoricum

De vanligast förekommande sorterna är röd och vit phosphor. Röd phosphor förekommer i tillverkning av tändsticksplån. Vit phosphor används bl a i fyrverkeritillverkning. Det mindre vanliga gula Phosphor har en mer frätande effekt i sin intoxikations symptomologi. Verkar frätande på slemhinnor, ögon o s v.
Phosphor har en smält punkt på 44°C och en kokpunkt på 280°C. Tas lätt och snabbt upp av hud, särskilt skadad hud, vid exponering. Förr tillverkades tändstickor med enbart phospor i toppen som antändes utan plån.
Intoxication sker vid en förekomst av 0.2mg/kg. Men vid en dos av 15mg uppstår symptom hos en vuxen människa. Symptom uppstår i tre stadier:

  1. Initialt symptom från GI-kanalen som diarreér och kräkningar
  2. sedan chock och hjärtkollaps
  3. (om man överlever) uppstår njur- och lever- skador.

Problemformulering

Syftet med denna studie är att utröna hur Antimonium crudum o phosphorus i form av medlet Antimon Phos kan användas i homeopatisk behandling. Det vill säga vid vilken symptombild är det lämpligt att använda Antimon Phos.

Metod

Metoden vi använt är enligt det som föreskrivs i Organon av Hahnemann och som beskrivs mer ingående nedan. Den första prövningsgruppen A bestod av fyra kvinnor i åldersgruppen 23-55 år. Den andra prövningsgruppen B bestod av fem kvinnor i åldrarna 26-56 år.
De båda ingående medlen Antimonium crudum och Phosphorus har blandats av Kjell Söderlund hos Nelfab Sweden AB i Örkeljunga i potens D 30. Ursubstanserna i beredningen, Stibium sulfuratum nigrum (Sb2S3) och ren gul fosfor (P) kommer från Staufen-Pharma i Göttingen, har beretts för hand till dilution i enlighet med den homeopatiska farmakopén (HAB 2004). Monika Swärd har sedan berett

___________________________________________________________________ 6

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

behandlingsflaskor med destillerat vatten, etanol och dilution till det prövade medlet Antimon Phos. Före intag har medlet slagits 9-12 gånger enligt den så kallade plusmetoden. I samtliga fall i grupp B har medlet intagits vid ett tillfälle.

Allmänt om prövningar

Hur en prövning av ett homeopatiskt läkemedel skall gå till finns beskriven i Hahnemann’s Organon med början i § 107 och fram till § 145 samt § 265.
Han börjar med att konstatera att om man gör läkemedelsprövningen på en sjuk person ”så ser man föga eller intet bestämt av deras (medlens) rena verkningar”. Man måste alltså utföra prövningen på en frisk person; ”Det är det enda säkra, naturliga sättet, att man försöksvis ger friska människor enstaka läkemedel i måttliga doser för att erfara vilka förändringar, symptom och tecken deras inverkan framkallar på kropp och själ”.
Hahnemann säger vidare att under den period man vill observera ett läkemedels verkningar får inga andra läkemedel intas. Försökspersonen måste också hålla en sträng diet helst utan kryddor, grönsaker och rotfrukter. Inte heller vin, sprit, kaffe eller the får intas under eller lång tid före prövoperioden.
Försökspersonen skall under prövningstiden undvika andliga och fysiska ansträngningar och avstå från alla störande utsvävningar och passioner. Hon/han ska ha uppmärksamheten riktad på sig själv och där vid vara ostörd. ”Han ska vara kroppsligt frisk och ha så mycket förstånd att han kan formulera en tydlig beskrivning av hur han känner sig.” enligt Organon. Ett läkemedel skall prövas både på män och kvinnor (§ 127). Symptomens ordningsföljd och tidpunkter för dessa skall antecknas noggrant. Det är också viktigt att försökspersonen försätter sig i olika situationer för fastställandet av modaliteterna, (§ 133).

___________________________________________________________________ 7

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Prövningens genomförande

Prövningen genomförs med början den 4 november 2005. Denna dag (för första dosen) är dag 0 (noll) i prövningen. Skulle det visa sig att försökspersonen har drabbats av tillfällig sjukdom t ex influensa, halsfluss etc. vid tidpunkten för prövningens igångsättande så skall prövningen uppskjutas till dess personen blivit frisk igen.
Medlet skall intas på fastande mage på morgonen. Medel i flytande form skall slås 9 – 12 gånger före intag (plusmetoden).
Medlet intas i upp till 3 doser med 24 timmars mellanrum. Observera att en upprepning av dosen endast skall ske under förutsättning att försökspersonen inte upplevt eller känt av några som helst förändringar, symptom eller tecken vare sig kroppsligt eller själsligt, mentala och psykiska förändringar inräknade.
Försökspersonen skall i protokollet inledningsvis notera månfas, årstid, var i menstruationscykeln hon befinner sig och väderförhållanden.
Avtal med närstående skall tecknas, denna person skall observera och anteckna symtom och förändringar hos försökspersonen.
Modaliteter: För noggrant fastställande av symptomet är det viktigt att försätta sig i olika situationer. Försökspersonen skall notera om symptomet ökar, minskar, förändras på något vis eller upphör och man återgår till sitt ursprungliga tillstånd.

Förändringar vid andra modaliteter skall om de förekommer noteras.

___________________________________________________________________ 8

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Försökspersonen skall anteckna;

Symptomen kategoriseras enligt följande:

RS – recent symptoms – symptom nu eller det senaste året

NS – new symptoms – nya symptom

OS – old symptoms – gamla symptom, ange när det uppträdde senast

AS – alternating symptoms – växlande symptom

US – unusual symptoms – för försökspersonen ovanliga symptom

Förhållningsregler under prövningstid

Läses noggrant igenom i god tid före prövning så att man kan planera sin tillvaro och diet.

Under prövotiden skall allt födointag (mat, dryck, snacks etc) noteras.

Kryddor: I så ringa mängd som möjligt.

Grönsaker/rotfrukter: Färska/frysta gröna ärtor och bönor, ångkokt potatis samt möjligen morötter då de har minst läkemedelseffekt.

Proteiner: Intages i typ och mängd som försökspersonen normalt gör, för att få så liten prövningseffekt som möjligt.

Bröd: Intages i typ och mängd som försökspersonen normalt gör, för att få så liten prövningseffekt som möjligt.

Drycker: Helst enbart vatten, skall vara så alldagliga som möjligt.

Kaffe och the: Eftersom dessa drycker är verksamma antidoter så skall dessa uteslutas ur kosten helst med början en vecka innan första intaget av medlet. Under prövotiden råder förbud. Detta gäller även grönt te och örtte då dessa har medicinsk verkan.

___________________________________________________________________ 9

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Vin/sprit: Förbud en vecka innan samt under prövningen.

Fysiska ansträngningar: Att avstå från så som fester, dans, sport, sex under prövotiden.

Andra läkemedel: Värktabletter, homeopatiska medel, komplexmedel, örter, vitaminer, mineraler mm skall avstås under prövningstiden, om det inte föreligger hälsorisk. I sådant fall skall dessa medel tillföras protokollet.

Prövningen

Grupp A, (kände till ämnet, gjorde prövningen 2003)

För grupp A redovisas ej vilka personer symptomen tillhör, ej heller klassificering av symptom.

Grupp B, (kände ej till ämnet, gjorde prövningen november 2005)

AN- kvinna, 41 år

CS- kvinna, 56 år

GK- kvinna, 26 år

MJ- kvinna, 44 år

TA- kvinna, 37 år

Klassificering av symptom

G-gammalt symptom

N-nytt symptom

O-ovanligt symptom

V-växel symptom

Å-symptom inom samma år

Agg.= sämre utav

Amel.= bättre utav

Sammanställning av symtom från grupperna A och B

SINNESSYMPTOM

Irriterad, vill ej ha folk omkring sig TA-O

Gladlynt, uppåt, Mycket pratsam MJ-N

Irriterad och lättretad, (stickig) på förmiddagen CS-Å

___________________________________________________________________ 10

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Längtan efter att det ska bli natt, så att hon får gå och sova TA-N

Mycket svårt att koncentrera sig när hon kör bil, känns som om hon är i dvala TA-N

Trött och apatisk, orkar ej engagera sig i någonting, vill bara lägga sig TA-N

Känsla av klarare annorlunda tankar med större/vidare insikt AN-N

Rensad i hela sinnet efter stolgång AN-N

Känsla av att vara jättelång AN-N

Inget intresse av sex, snarare motstånd GK

Obehag av att åka hemifrån GK

Svårt att fatta sista ordet i en mening, böjde orden fel MJ-N

Svårt att skilja personer åt, i film MJ-N

Tycker tiden går för sakta GK-G

Många djupa existentiella funderingar CS-G

Väldigt irriterad på närstående män MJ

Skällde ut svåger efter noter TA-N

Irritation, med kortare stubin AN-N

Inre stress CS-G

Beslutsamhet MJ-N

Irriterad GK

Ovilja att dricka alkohol MJ-N

Tycker att saker tar mycket tid

Svårt att sätta gränser mot andra

Frustration kring hur hon ska ha det, ”Känsla av att vara en otrygg flicka”

Kränkningar, vanmakt

Kontrollbehov

Tar inte på sig andras känslor

Tar på sig ansvar om någon är arg/besviken

Tycker att andra styr och ställer

Ingen inspiration att jobba

Påverkas av auktoriteter, besserwisser, duckar och blir svag/darrig i rösten

Känns som om hon gråtit i flera år

Tycker ej om den ledsna sidan hos sig själv

Disträ

Irriterad

___________________________________________________________________ 11

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Det känns tungt

Känner sig ”skohög” och ledsen

Ledsen och gråter

Besviken och på dåligt humör mot mannen

Gråtklump som vill upp ur halsen

Kroppen känns vilsen

Har en känsla av att hon aldrig hinner ikapp jobbet

Prestationsångest

Gör inte det hon borde, för att slippa/förebygga suget i magen av stress och oro över att saker görs för sent

Oro över att få pengarna att räcka till

YRSEL

Yrsel vid promenad på trottoar med rutor, utomhus MJ-N

Känns som om hela kroppen svajar då hon blundar AN-N

Yrsel blir sämre av vistelse inomhus MJ-N

HUVUD

Lätt huvudvärk, ca: 7 cm ovanför höger öra i ett ovalt område ca:10 cm i diam. MJ-N

Tung i huvudet, spec. På vänster sida CS-O

Tilltagande huvudvärk över hela pannan och båda ögonen, agg. efter måltid, sol, frisk luft, blåst, amel. efter sömn CS-O

Sprängande huvudvärk CS-O

Enorm huvudvärk, känns som om ögat skall tryckas ut, amel, efter lunch, agg. vid nedbockande, utan hungerkänsla men med stor törst TA-N

Våldsamt ont vänster panna, och tryck mot vänster öga,

agg. hosta och att bocka sig ner TA-N

Tung i huvudet med hastigt inträtt illamående, det bara smällde till GK

Lite tryck på båda tinningarna

Allmän huvudvärk vid tinningarna

Allmänt ont i huvudet

Tryck över båda sidorna på pannan, starkast under eftermiddagen, avtagande till kvällen, mindre dunkande 22:30

___________________________________________________________________ 12

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Dag 16: 15:30 vimsig och snurrig

15:00 huvudvärk vid tinningarna och sidorna på pannan men bara ibland pirrningar/stickningar och en känsla av att det dras åt och blir spänt i övre bakhuvudet, blir då orkeslös och har ingen lust att jobb, får ingen energi att vara effektiv

Mjäll i hårbotten

Håret blir fort fett och stripigt

Kliar lite vid fontanellerna när håret är nytvättat, dag 2; håret fräschare, dag 3; klåda i hela hårbotten, dag 5; klåda i fontanell delen, på övre bakhuvudet och ovanför öronen

Psoriasisliknande eksem i hårbotten

ÖGA

Känsla av att ögat ska tryckas ut med enorm huvudvärk, agg. av att bocka sig ner TA-N

Öga, smärtar, känns som om det skulle brista CS-N

Känsla av att ögat skall tryckas ut mot näsroten TA-N

Känsla av tryck mot ögat med huvudvärk, agg. hosta och att bocka sig ner TA-N

Små, trötta, som det är svårt att hålla öppna, svårt att titta TA-N

Lite röd på ögonlocket, i ögonvrån TA

Vagel i ögat TA-G

22.00 kliar på höger ögonfrans och i ögat

22:30-23:30 sveda i båda ögonen, tårvätskan rinner rikligt från hela ögat

15:00 trött i ögonen – ingen lust att jobba, tryck över tinningen

23.30 grus i ögonen, trötthet slog till.

22.00 sovdags kli i ögonlocken.

Ögonen tårades mycket. Det rann ur inre och yttre ögonvrån ner på kinden.

11/11 tårvätskan som torkat fast under ögat som torrt salt- vita ränder.

Ett tjockt lager mjälliknande, under båda ögonbrynen (psoriasis enligt hårolog).

SYN

Ljuskänslig TA

Måste kisa med ögonen för att inte få in för Mycket ljus CS-O

ÖRA

Ont i vänster öra MJ-G

___________________________________________________________________ 13

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Tryck och pip i vänster öra TA-G

Tryck/toksurr i höger öra när hon böjer sig TA-N

Tjutljud korta stunder långt in eller bakom.

HÖRANDET

Hörsel på vänster öra försvinner till och från TA-N

Pip i bägge öronen TA-G

NÄSA

Liten svidande känsla i nässlemhinnan som sedan ökar kraftigt, det känns som om man fått en kallsup i klorvatten, amel. utomhus TA-N

Bränner i nässlemhinnan TA-N

Nysningar och snuva TA

Finne i vänster näsborre TA-N

Nyser, snorig , kli i näsan GK

Snuva vänster näsborre på morgonen, amel. i friska luften CS-N

Torr i näsan och täppt GK

Snorig på morgonen, som försvinner TA-O

Snorig långt bak. Fnyser ut torkat blod (platta grejer med storlek som en nagel).

Dag 3: betydligt mindre blod som täpper till och snyts ut, (knappnålshuvuds storlek).

Dag 4: något stora blodplättar torkade – snöts ut.

Inget blod endast lite irritation i höger näsborre.

Dag 7: inget näsblod. Nös 3-5 gånger 2 gånger.

Dag 9: rynkar panna då hon känner sambons lukt, blir allvarlig och besviken, unken svettlukt, instängda kläder, dålig andedräkt – tobak och alkohol.

Saknar en god kyss och närhet eller skyller hon på lukten för att slippa?

Dag 14: vaknade med klåda i näsan, kakor av torkat blod och snor som satt fas i näsborrens innerväggar.

Dag 18: snyter färskt torkat blodblandat snor. (mensen har startat)

11/11 snyter rent blod ibland, men oftast med snor eller intorkat i inre näsborren.

Fick en brännande/svidande känsla i nässlemhinnan när hon drack vin TA-N

___________________________________________________________________ 14

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

ANSIKTE

Ont över vänster ögonbryn MJ-G

Mycket blek med feber utséende TA

Mycket kraftiga ringar runt orbitan (ögonhålan),

ser ut som om hon supit en vecka TA-N

Herpes blåsa på höger sida överläpp CS-Å

Pirrande känsla i läpparna MJ-N

Akne CS-G

Torra hudfläckar runt munnen MJ

Rödlätt eksem flagor mellan ögonbrynen. Torr vid tinningarna. Slät hy.

16-16.30 varm, röd om kinderna

Dag 6: eksem, mjälliknande, nästan borta, har några enstaka mjäll.

Dag 8: ögonbryns eksemet rödare och mera mjäll.

11/11 mjället borta i 2 dagar, det röda skinnet flammar ut vid stress. Flammigt rött mellan ögonbrynen och ovanför dem.

MUN

Torra munslemhinnor CS-G

Tungan känns lätt förstorad och svullen MJ-G

Torr i munnen med ökat salivflöde, mycket fuktigt MJ

Fuktig smak i munnen, smaklöst AN-O

Torr i munnen med väldig törst TA

Torr i munnen GK

TÄNDER

Tryck i en tand efter vin TA

STRUPE/HALS

Ont i halsen, i bakre delen av gommen, lite röd och svullen på vardera sida om svalget GK

Tonsiller något svullna och röda, mera ont i halsen, lite kli i gommen GK

Lite on i halsen TA-G

___________________________________________________________________ 15

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

MAGE

Enorm törst, ingen matlust TA-O

Kan inte äta så Mycket, men ändå inte så hungrig GK-Å-G

Blir vansinnigt sugen på fisk och tomat AN-G

Illamående, lätt kväljande känsla med oljig konsistens MJ-N

Obehagskänsla efter intag av ett glas rött vin, blev mätt TA-N

BUK

Liten klump/stentungkänsla i övre buk GK-O

Tyngdhetskänsla i buken AN-G

Svullen mage GK-G

Känner av buken TA

Dag 5: 18.30-22.30 Har ätit ”stompig” mat, magen svällde upp och blev som en hård ballong.

Har ökat i vikt den senaste månaden.

Dag 6: Kände sig uppblåst hela dagen, var hungrig efter kl. 12.00, men magen kändes fylld.

Toalett besök för att bajsa 5 gånger!!

Dag 9: Tillfällig känsla av en stenhårdklump i magen.

Vecka 3: Började att skaka och må dåligt vid 22-tiden, kräktes upp all mat. Kräktes 4-5 gånger under natten. Var kraftlös dagen efter.

ÄNDTARM

Inget behov av att gå på toaletten GK-G, AN-N

Inaktivitet varannan dag AN-O

Blödande hemorrojder CS-N

Klåda i anus, ont och svullen har små ömma bölder.

AVFÖRING

Kommer lätt, är fluffig, mjuk och luktar gammalt utedass AN-N

Går på toaletten direkt efter uppstigande TA-N

Behöver gå flera gånger/dag, försvann vid resa TA-N

Ljus avföring, går ej att spola ner allt i en spolning. Flyter upp.

___________________________________________________________________ 16

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

URINORGAN

Lätt kissnödig hela tiden GK-O-N

Kissar mycket var 30:nde minut MJ-N

Uppe flera gånger på natten MJ-N

Tyngdhetskänsla i njurområdet från lumbalen AN-N

Uretra (urinröret), känner av att det finns där GK-N

Urin, klar och riklig MJ

UNDERLIV

Lätt brungul flytning MJ-G

Inget som helst intresse av sex, snarare motstånd GK-G

En tryckande molande värk vid vänster äggstock, agg. att böja sig fram AN-N

För tidig och för lång menstruation TA

Klåda. Små vårtor. Inget sex på 9 månader. Gulaktiga flytningar (ingen lukt).

Dag 10: sex med sambon, skönt och befriande för båda!

2 dagars riklig blödning, tvärt slut, sedan endast flytning.

Trött ont i halsen vid mens. Samband med näsblod – Mens?

STRUPHUVUD/LUFTSTRUPE

Pratar med kraftig stämma MJ-N

Rösten introvert. Harklar sig ofta. Höger sida av tungan kliar? Pulserar fram vätska.

Dag 2: 8.00 harklar mycket spott ur halsgropen. Drog ner spottvätska från bakre delen via näsborren. Hostade upp lite, segt att svälja. Det var kvar i halsgropen och irriterade och kliade.

15.30 torr hosta i 2-3 minuter efter Chi San intag.

Dag 4: 07.45 lite ont i hals, höger sida. 8.00 ingen svullnad.

ANDNING

Astma, tung och svårt att andas GK-G

Väsande inandning GK-G

___________________________________________________________________ 17

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

HOSTA

Hosta med slem och pip, väsande spec. på inandning GK-G

Lätt hosta, kort stund TA

Brännande, varm hosta GK

UPPHOSTNING

Tjock genomskinlig GK-G

BRÖSTKORG

Hjärtklappning, plötslig men under 30 min TA-Å

Liten klump/stentung känsla i bröstet GK-N

Klåda under brösten vid solarplexus. Små utslag likt finnar.

RYGG

Smärta i lumbalen och svårt att röra sig, agg. vid böjning framåt och bakåt TA-G

Tyngdhetskänsla och molande värk i lumbalen och i höften, spec.vänster sida AN-N

Ont i ryggen, ländryggen och bröstryggen GK

Drar i höger nackparti, uppåt och neråt AN-G

Brännande känsla i lumbalen CS-G

Dag 5: lite ont/stelt bak i nacken mot skuldrorna.

Dag 6: lite öm vid vridning av huvudet, hö nacke och axel.

Dag 8: som en tyngd av trötthet i båda axlarna från fästet i nacken. Knäcker i nacken vid vridrörelser. Musklerna och skelettet kändes ömma som om de var alldeles uttröttade, efter 20 minuters massage var känsla fortfarande kvar.

EXTREMITETER (ARMAR OCH BEN)

Höger handled värker och knakar AN-G

Tyngdhetskänsla med molande värk i höften AN-G

Bäckenet, smärta på höger trochanter major, strålar i gluteusvecket TA-N

Huggsmärta i höger gluteusveck som strålar mot trochanter major och bakre låret, med svårighet att gå TA-N

Kraftlös och matt i båda benen CS-G

Huggsmärta i gluteusvecket i på vänster sida, endast några sekunder TA-N

___________________________________________________________________ 18

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Pirrande känsla i underben och fötter, blodtillförseln ökar MJ-N

Ont i höger vad, strax innanför baksidan av knät MJ-N

Rysningar i vänster ben, sedan i bägge benen MJ-G

Pulserande känsla, pirrar i vaderna MJ-G

11.00 Övre armmuskeln började att rycka då hon satt och fikade (och släppte relativt tunga väskor med jobbpapper i).

15.00 Darrig i knäna.

Från 19.30 dag 8: Muskelvärk i övre delen av vaderna i båda benen, var trött och öm i knäledernas baksida.

21.30 Krampkänsla i höger vad (överdelen).

Dag 9: sträckningar i vaderna har släppt, men har fortfarande lite ont i knäleden vid tryck och rörelse.

11/11 om hon sitter (i buss) och vrider till vänster får hon ont i höger höft eller den övre delen av muskelfästet för stjärtmuskeln. Den orkar inte benet framåt eller att lyfta benet, känns det som. Men det funkar ändå och är lite ont en stund.

Har små sår runt och skadade nagelband.

Skakig i visst läge.

19.00 blev varm om händerna men ej om fingertopparna.

Skinnet nedanför höger långfinger nagel, nagelbandet lossnade och blödde.

Dag 3: såret på lillfingret är nästan läkt.

Dag 6: tummar båda, skinnet under nagelbandet lyftes upp och gick sönder, blodet rann en stund.

Fötter blir snabbt kalla.

Vänster fot kall även i skorna inne, upp till halva vaden (ej fullt rörligt).

Ständigt kall om vänster fot, ankel och nedre delen av vaden.

SÖMN

Sovit gott, djupt och drömt MJ-G

Somnar så fort hon sätter sig, sovit mer eller mindre i tre dygn, alltid trött, kan ej hålla sig vaken ej heller efter måltid TA-N

Vaknar med ryck kl.04.00, helt förvirrad vet ej var hon är, allt snurrar, tar lång tid att fatta att hon är hemma i sin säng TA-N

Trots lång och god sömn, ej utsövd TA ___________________________________________________________________ 19

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Störd sömn p.g.a. törst på kvällen TA-N

Tokfrossa och iskall, somnar på soffan, helt utslagen TA-N

Ville sova hela tiden och sov större delen av dygnet, jävligt trött CS-N

Vaknade under sömn, kl. 04.00 och 07.00 och gick för att kissa, ej vanligt MJ-O

Sov djupare än vanligt GK

Orolig sömn, vaknar 10-25 ggr/natt CS-O

DRÖMMAR

Drömmer om avslut med tidigare kärleksförhållande som tog slut för två år sedan. Drömmer att hon städar X-pojkvännens kontor som är nerslitet, slarvigt, ostädat och mörkt. Tar sina väskor och ger sig av, men glömmer dem mitt i natten vid enkel busstation. Får hjälp vid ändhållplatsen att åka tillbaka och hämtar väskorna och tar dem med sig hem i natten, vaknar sedan trött men nöjd, känner sig ändå stark efter nattarbetet. MJ-N

Mardröm, barndomsvännen var gravid och tyckte att det var hennes fel, kom i illgrön klänning som hon lånat för 15 år sedan och sytt upp, den gravida vännen var därför skitförbannad. även drömt om ett gammalt förhållande. Hånglar under filt med gammal pojkvän samtidigt som gamla väninnan skällde. GK

KYLA/FRUSENHET

Fryser GK

Lite rysningar straxt efter intagandet av medlet MJ-G

Tokfrossa och iskall, ligger och skakar, kvarstår i 7 timmar TA-N

Frusen efter att ha sovit hela eftermiddagen CS-G

Frös flera timmar trots kläder och täcken MJ-G

Frusen TA

FEBER

Värmevallning GK-O

SVETTNING

Blir varm och börjar svettas CS-G

Luktande svett MJ

___________________________________________________________________ 20

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

HUD

Herpesblåsa höger överläpp CS-Å

Finnen i vänster näsborre TA-N

Finne i höger öra TA-N

Blodådror på händerna blåfärgade och synliga, ett återkommande symptom MJ-Å

Åderbrock/nät på vänster vad, utsida av underben, samt i knävecket, kraftigt rödblåfärgade MJ-N

Svällande av tidigare havd ålders-vårta TA-N

Akne CS

Torra hudpartier runt munnen MJ-G

ALMÄNNA SYMPTOM

Ordflöde som aldrig tar slut, behov av att prata MJ

Allmän psykisk och fysisk svaghet CS-G

Lång reaktionstid TA-G

Inre ryckningar i övriga kroppen, som ryckiga rörelser. Kunde känna ryggen men ej navel och bäcken. Törstig. Vaknar törstig.

Dag 7: Fruktansvärt trött, vill sova.

8.30 darrar invärtes med hjärtklappning.

Trötthet vid 20-21 tiden.

Dag 9: Varm, klibbig, under kvällen, fast lite frusen över bålen.

11/11 Piggare på kvällen, tidigare har hon ej orkat ta itu med något på kvällen. Det ha känts övermäktigt mycket att göra.

2 veckor efter intagande av medlet ansamlas vätska i hela kroppen och kvarstår TA-N

___________________________________________________________________ 21

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Diskussion

Det prövade medlet som består av komponenterna Antimonium crudum och Phosphorus

har i prövningssymptomen gett uttryck för de symptom som finns i vart och ett av de båda ingående medlen, men också för synergin av de sammansatta energierna.

Prövningen visar att Antimon phos sannolikt kan vara verksamt i såväl tidiga som sena stadier av utbrändhetssyndrom. Både det intensiva, maniska och brinnande finns närvarande likaväl som det totalt utmattade där bara vilan i sömnen finns kvar.

I medlet finns också uttryck av pubertet och tonårstider. Man kan se konflikten mellan det maskulina och feminina (Phospurus anses länkad till planeten Venus) samt förhållandet mellan dessa energier. De intensiva trötthetssymptomen likaväl som intensivt babblande leder också tankarna till tonårs- och brytningstider.

Utrensningarna av allt gammalt (snuva-, urin-, avföringssymptom) gör också att tankarna leds mot transformationer eller utvecklingssteg av olika slag. Jämför gärna med Tarot´s kort djävulen (uppgörelsen med sin bakgrund, föräldrar, normer etc) och döden (den ultimata transformationen där allt gammalt lämnas för att ge plats för något nytt/nästa steg i utvecklingen) som väl speglas i medlet.

Det symptom (näsblod och koagulerat blod i näsan) som utgjorde upprinnelsen till dessa prövningar förekommer i grupp A men inte alls i grupp B. Orsaken till detta kan man enbart spekulera kring. Kan potensen, förhållanden vid iordningställandet av medlet, aktuell månfas eller andra faktorer ha avgörande betydelser? Det skulle också vara utav stort intresse att vidare studier gjordes på gruppen män som i detta underlag saknas helt.

I prövningssymptomen kan man också se en koncentration till huvud och höft/länd områdena (se bilaga 2). Det finns såväl sprängande huvudvärk, förvirring och bihåleproblem i huvudregionen som smärtor och andra sensationer i höft/lumbalregionen.

Med de påfallande tecknen på utmattning och utarmning som har visats i prövningen av Antimon phos så torde medlet kunna hänföras till miasmen Psoran.

___________________________________________________________________ 22

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Man torde också kunna dra slutsatsen att det finns en koppling till de miljöer där tungmetallen Antimon kan utsöndras och förorsaka en långsam förgiftning som bidrar eller leder till det vi kallar utbrändhet. De miljöer som kan vara aktuella är offentliga miljöer, kontor etc. Det vill säga alla miljöer där det finns datorer, möbler, gardiner, mattor etc som innehåller flamskyddsmedel med Antimon som verksam beståndsdel.

En ytterligare fundering är hur våra barns miljö är kontaminerad med datorer, TV-apparater på sina ibland små rum. Kan Antimon phos vara en ny stor polycrest?

Referenser:

Gert Eselböck, DCG AB, Handbok del 2, homeopatisk läkemedelslära, 1990, Uddevalla

T.F.Allen, The encyclopedia of pure materia medica, band 1, J.J. offset printers, 1992, Delhi

WHO´s hemsida

Jan Scholten, Homeopathy and the elements, Stichting Alonnissos, 1996

Lars Dahlstrand, Allmän kemi, D&D förlag, 1984

Kontakter:

Giftinformationscentralen, Stockolm, Sverige, 08-331231

Greger Söderlund

Kjell Söderlund

Gert Eselböck

___________________________________________________________________ 23

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Bilaga 1

Patient fall, 021016: Kvinna f. 570708

Lätt förkyld vid mens, koagulerat blod vid näsan som rinner postnasalt, tidigare hade hon näsblod vid ansträngning, näsblod på morgonen, huvudvärk som sitter i tinningen, rinner i ögonen, ögonlocken spricker och svullnar upp, (ur en kortfattad fas i anamnesen).

___________________________________________________________________ 24

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Bilaga 2 Symptomfördelning1234567891011121314151617181920212223242526272829303132024681012141antal1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

1:Sinnessymptom 2:Yrsel 3:Huvud 4:Öga 5:Syn 6:Öra 7:Hörsel 8:Näsa 9:Ansikte 10:Mun

11:Tänder 12:Strupe (mage) 13:Mage 14:Buk 15:Ändtarm 16:Avföring 17:Urinorgan

18:Underliv 19:Struphuvud/Luftrör 20:Andning 21:Hosta 22:Upphostning 23:Bröstkorg

24:Rygg 25:Extremiteter 26:Sömn 27:Dröm 28:Kyla/Frusenhet 29:Feber 30:Svettning

31:Hud 32:Allmänna symptom ___________________________________________________________________ 25

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226

Bilaga 3 132%218%318%415%510%67%

1.Huvud 2.Sinnesintryck 3.Höft, ländrygg och bål 4.Övriga 5.Extremiteter 6.Thorax

___________________________________________________________________ 26

NMF-Education, Stockholm. Prövning av Antimon Phos 060226