Monika S Swärd är en i Sverige erkänd komplementär- och alternativmedicinskutövare med specialisering inom homeopatins rena lära enligt Samuel Hahnemann.
Monika examinerades till dipl. Homiatriker 1993 vid NMFeducation och har vidareutbildat sig i ämnet homeopati, både i Sverige och internationellt. Sedan examen har hon arbetat heltid med homeopati enligt Samuel Hahnemanns lära, på Phenixkliniken som hon äger och driver.
Kunskaper om läkeväxter, folktro och personlig utveckling har Monika tillägnat sig genom ett livslångt intresse och flera decenniers utbildning inom naturorienterande traditioner.
Monika undervisar i ämnet homeopati, både som huvudlärare och gästföreläsare vid ett flertal olika skolor. Idag äger och driver hon sin egen skola, Phenix-homeopatiakademin.
Monika är en uppskattad föreläsare och lärare. Hon delar generöst med sig av sina teoretiska och praktiska kunskaper både genom artiklar, böcker, föreläsningar och undervisning. Hon har föreläst vid olika skolor och föreningar, bland annat Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors samt vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet. I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via ”Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy”. Hon arbetar även som volontär vid olika organisationer, som härbärget Birkagården i Visby. Utöver sitt dagliga arbete på Phenixkliniken har hon bidragit med idéellt arbete i flera olika föreningar, som KAM (kommittén för alternativmedicin) SNS (sv. Naturmedicinska sällskapet) Företagarna (Stockholms sektionen) med flera.

Kontakt med Monika S Swärd:
Tfn: 0708-33 89 14
E-post: monika@phenix.se

Facetime: 0708-33 89 14
Skype: monikasward
Messenger: m.me/phenixkliniken
WA: Phenixkliniken Monika

Läs recensioner av Monikas patienters omdömen på Bokadirekt.

Följ länken och klicka på bilden av Monika, längre ned på deras sida

Att se människor och djur blomma fram under behandlingens gång, till sin sanna essens och naturlighet, samtidigt som symptomen försvinner och sjukdomar läker, är något jag möter dagligen i mitt arbete.

I Sverige finns alternativmedisinskaförbund som garantera att deras medlemmar har godkända utbildningar, vidareutbildning samt ansvarsförsäkring. Dels i bas- och skolmedicin och inom det förbundets terapimetod.
Monika är medlem i följande:

SNS (Sv. naturmedicinska sällskapet, sns.nu)

Är det förbund som garantera Monikas homiatriskakunskaper och basmedicinska utbildning om 60 p. Homiatrik är en kombinationsterapi där det i utbildningen, under 5 år, ingår grunderna i alla stora alternativmedicinska terapimetoder. Som massage, bindvävsmassage, akupunktur, kiropraktik, öron-akupunktur, zonterapi, irisdiagnostik, komplex-homeopati, klinisk-homeopati, enkelmedels-homeopati, biokemiska cellsalter, Bach-droppar, koppling och mycket mer.

KHY (Klassiskahomeopaters yrkesförbund, klassiskahomeopater.se)

Då Monika senare specialiserade sig inom homeopati enligt Samuel Hahnemanns rena lära är det också självklart att vara medlem i KHY (Klassiska homeopaters yrkesförbund). För att var helt uppdaterad på vad som händer på den svenska och europeiska marknaden. 

Tidningsartiklar OM Monikas arbete som homeopat.

Vanliga frågor och svar FAQ

Homeopati är en behandlingsmetod för akuta- och allmänna sjukdomar, med sin egen unika tes om hur sjukdom behandlas samt sjukdomens ursprung. 
Läkemetoden bygger på tre olika grundprinciper.

1) Simileprincipen (simileregeln)
Likhetsregelnäven kallad simile, är den grundläggande förutsättningen för att den homeopatiska läkemetoden ska kunna utföras. För detta behövs information om sjukdomens symptom, samt kunskap om de symptom som framkom vid den homeopatiska läkemedelsprövningen. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt täcka in sjukdomens symptom, som i sin tur överensstämmer med det förskrivna läkemedlets prövningssymptom. 

2) Läkemedelsprövning på friska 
Homeopatiska läkemedelsprövningar görs på friska människor. Försökspersonerna får en förutbestämd substans eller växt, som kan ge upphov till förändringar i kropp och sinne. Genom att observera vilka symptom som framkommer, kan de rena läkemedelssymptomen skönjas. 
Deltagarna ska under prövningen föra noggranna dagboksanteckningar över alla subjektiva och objektiva avvikelser som upplevs i kropp och sinne. Det kan vara noteringar som; var i kroppen förändringen uppträder, i vilken kroppsdel, i vilken miljö, eventuella utsöndringar och deras beskaffenheter o.s.v. Deltagarna får dokumentera hur förändringar upplevs i tankar, humör, sömn, drömmar och i sinnet. På så vis framkommer symptomen som varje enskild substans kan skapa i en levande organism. 
Slutligen sammanställs alla deltagares observationer och symptom av den ansvariga prövningsledaren. Inget symptom får tas bort, negligeras eller ändras. De nedtecknade symptomen ska finnas med i sin ursprungliga ordalydelse, utifrån hur varje deltagare formulerat sina symptom och sin unika upplevelse. När sammanställningen av läkemedelsprövningen är gjord, går prövningsledaren igenom symptomen som framkommit under läkemedelsprövningen. Symptombeskrivningen sammanställs sedan i ett huvud- till fotschema. 
Idag finns sammanställningar av läkemedelsprövningar med cirka 4 000 olika läkemedelssubstanser vilka finns att läsa om i de homeopatiska Materia Medicas texter. 

Ett exempel på en läkemedelsprövning är den av Allium cepa, rödlök. När lök hackas och skärs börjar ögonen automatiskt att svida och tåras, näsan rinner med en vattnig frätande snuva som leder till talrika nysningar och besvären blir bättre av att andas in utomhusluften och det här sker utan att den som hackar löken lider av någon sjukdom. Symptomen är lika de som kan upplevas vid en förkylning eller allergi, så därför kan Allium cepas liknande symptom vara ett läkemedel som kan förskrivas för att läka sjukdomen, oavsett om det rör sig om en allergi eller förkylning. Här ser vi tydligt genialiteten i likhetsmetoden! 

3) Individuellt anpassat läkemedel.  
Sjukdom är en sjuklig förändring från det tidigare friska tillståndet, som uttrycks genom sjukdomens symptomyttringar. Läkning sker när sjukdomstecken försvinner och hälsan återkommer. Det uppnås genom förskrivning av det läkemedel som överensstämmer med de uppvisade och upplevda sjukdomssymptomen hos den sjuka. 
Det som är gift för den ena, är medicin för den andra. Därför behöver det homeopatiska läkemedlet som förskrivs överensstämma med de individuella sjukdomsyttringarna. T. ex. om en person lider av huvudvärk, så finns det omkring 350 olika homeopatiska läkemedel, att välja mellan, som alla indikerar symptomet huvudvärk. Men det är bara ett eller några av läkemedlen som kan bota den personens individuella huvudvärk. För att kunna läka behöver det homeopatiska läkemedlet överensstämma med den totala symptombilden hos den sjuka. Där huvudvärkens beskaffenhet, lokalisering, smärtbild etc. kartläggs. Det görs tillsammans med de övriga symptomen som inte har med huvudvärken att göra. Allt tas i beaktande och avgör vilket individuellt läkemedel som ska förskrivas. 

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.

Homeopati  kan behandla allt som kan upplevas som ett besvärande lidande för en människa, men också det som kan och inte kan diagnostiseras eller behandlas med den allopatiska läkemetoden. Styrkan i den homeopatiska läkemetoden är att behandlingen görs utifrån den sammansatta, uppvisade och upplevda symptombilden och inte en bestämd diagnos. 
De typer av sjukdomar och lidande som de flesta söker hjälp för och där den homeopatiska läkemetoden har stor framgång är exempelvis; hormonella obalanser, oro, sömnstörningar, återkommande infektionssjukdomar, akuta infektioner, förkylningar, nervskador, besvär med huden, eksem, mag- och tarmbesvär, smärtproblematik eller psykisk ohälsa. 
I vissa fall måste hänsyn tas till svensk lagstiftning då den förbjuder alternativmedicinsk behandling av vissa sjukdomstillstånd. Det är vid b.la. cancersjukdomar, graviditetssymptom, veneriskasjukdomar, diabetes och epilepsi. Detta gäller för alla som arbetar yrkesmässigt med behandling på sin mottagning och behandling bör inte heller utföras för att hjälpa sina nära och kära som lekman. Det är tyvärr inte heller lagligt i Sverige att behandla barn under 8 år med alternativ medicinska behandlingsformer. 
Även den mest erfarna yrkeshomeopaten avstår att behandla vissa sjukdomstillstånd, dels när det enligt lag är förbjudet och dels vid tillfällen då den allopatiska vården först behöver bedöma tillståndet och ställa en diagnos. 
Det är även viktigt att vi, som lekmän eller yrkesutövare, alltid rekommenderar den som söker vår hjälp att först uppsöka läkare om det verkar röra sig om allvarligare tillstånd eller vid en sjukdomsbild vi inte har kunskap om. Vi behöver även bilda oss en uppfattning om personen har en någorlunda sund livsföring eller om det föreligger orsaker i det vardagliga livet som kan orsaka lidandet. Vi kan behandla allt som kan upplevas som ett besvärande lidande för en människa, men också det som kan och inte kan diagnostiseras eller behandlas med den allopatiska läkemetoden. Styrkan i den homeopatiska läkemetoden är att behandlingen görs utifrån den sammansatta, uppvisade och upplevda symptombilden och inte en bestämd diagnos. 

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.

Den homeopatiska farmakopén 

Ett homeopatiskt läkemedel kallas för enkelmedel. Inte för att läkemedlet är enkelt, utan för att endast ett läkemedel i taget förskrivs till den sjuka, enligt Samuel Hahnemanns lära. Läkemedlen kallas då för homeopatiskt enkelmedel eller homeopatika. Samuel Hahnemann började att laborera med spädningar genom att försöka minska mängden substans i läkemedlen. Men han insåg snabbt att de förblev bara spädning eller förtunningar som inte var dugliga som läkemedel. Så han laborerade vidare och gjorde upptäckterna av trituration, potensering och dynamisering. Han hade insett att ett ganska ogiftigt ämne som koksalt [NaCl], som löstes upp i vatten enbart blir vatten med en gnutta salt i och aldrig kan användas som ett läkemedel. För att kunna använda salt som läkemedel krävs en väl genomförd bearbetning (trituration) som sedan potenseras och dynamiseras (läkekraftsutveckling). Det bearbetade ämnet i fråga får då en utomordentlig läkande förmåga, även om det är vanligt koksalt. 
Tillika fungerar potenseringen omvänt med giftiga ämnen. För att substanser som arsenik, stormhatt eller kvicksilver m. fl. ska kunna användas till läkemedel behöver ämnet först ha genomgått en homeopatisk beredning, innan det kan förskrivas till den sjuka. Annars är och förblir det ett giftigt ämne som leder till följdsymptom. Med den nya beredningsmetoden som Samuel Hahnemann utvecklade uppstår det fantastisk; giftverkan minskar och botverkan kvarstår. Hur det går till är något vi ännu i dag inte kunnat förklara med våra nutida naturvetenskapliga modeller. Om en substans ska vara verksam som ett läkemedel behöver den innehålla en viss mängd giftig substans, annars uppfattar organismen ämnet som föda och passerar omärkt förbi i kroppen. 

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.

 

 

Den homeopatiska anamnesen (4) 

Den homeopatiska behandlingen börjar i mötet med den sjuka, där alla sjukdomstecken ligger till grund för och urskiljer vilket läkemedel som ska användas av just den patienten. Det uppnås genom den homeopatiska anamnesen. Målet med anamnesen är att få information om, och förståelse för, patientens upplevda sjukdom genom den individuella beskrivningen av hela sjukdomsförloppets faser och upplevelser. Den information som framkommer under anamnesen är central och avgör vilket homeopatiskt läkemedel som ska förskrivas. 

Valet av homeopatiskt läkemedel (5) 

Inom homeopatin används endast ett läkemedel åt gången, vilket ska överensstämma med den totala sjukdomsbilden. Sjukdomens symptomyttringar är de lika och jämförbara med de liknande symptomen som återfinns i läkemedelsprövningarnas beskrivningar, Materia Medica. Utifrån de symptomen avgörs sedan vilket läkemedel som kan bota och förskrivs då till den sjuka. Sjukdomens symptom ska genom jämförelsen överensstämma med den enskildes samtliga och lika sjukdomstecken och symptom. Similia similibus. 

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.

Vid besök hos Dipl. Homiatriker Monika Swärd så får den som söker hjälp oftast läkemedel för 10 veckors behandling med sig hem efter det första besöket. Det gäller besvär som förekommit en längre tid. Vid de efterföljande besöken granskas åter igen den totala symptom bilden och det individuella läkemedlet anpassas och nya läkemedel förskrivs ytterligare i 10 veckor och så löper det sedan vidare. 

Hur länge håller man på med sin homeopatiska behandling?
Som en riktlinje kan man ange ett års behandlingstid per tio år som symptomen funnits. 

Hur vet man om man att man är färdig?
De besvärande symptomen och sjukdomen har läkt ut och hälsan är återställd. Det finurliga är att efter en avslutad behandling kvarstår hälsan och inga fler läkemedel behöver användas.

Vid akut sjukdom handlar det vanligast om endast ett par timmar till några dagars behandling och då ser det lite olika ut.

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.

Homiatriker är en yrkestitel som bevisar att personen i fråga har genomgått godkänd utbildning vid NMF-Education, vid Uttrans sjukhus i Huddinge. Utbildningen är om 5 år och garanterar 60 poäng bas- och skolmedicinsk utbildning (enligt KAM). Utbildningen berör också grunderna inom alternativ medicinska terapierna som:
akupunktur, homeopati, kiropraktik, massage, zonterapi, koppning,
irisdiagnostik, bach-medel, sammansatta homeopatiska preparat,
psykologi, att driva företag, etik inom vården och mycket mer.
Man kan se det som en allmänläkarutbildning inom alternativmedicin.
Efter den utbildningen kan man välja att antingen specialisera sig inom ett ämnesområde eller arbeta med en kombination av flera olika terapier vid varje behandlingstillfälle.

Homeopat är den som uteslutande arbetar med den homeopatiska läkemetoden. De homeopater som är anslutna till ett förbund inom homeopati har fullgoda kunskaper i läkemetoden samt en 60 p bas- och skolmedicinsk utbildning. 
Homeopat är i dag ej en skyddad yrkestitel, så vem som helst kan kalla sig för homeopat, så som sökande var noga med att från om, och granska din homeopats kunskaper och utbildningar. 

Skillnaden i terapin är att det finns flera olika sätt att se på hur sjukdom eller symtom behandlas och var de har sitt ursprung. Allopatin eller skolmedicinens läkeprincip är nog vi alla bekanta med, ”Contraria contrariis curantur”, – Motsatser botas av sina motsatser. Precis som att alla olika terapier har sitt sätt att se på hur sjukdom botas och var den har sitt ursprung. Vissa använder sig av invärtes medicin som allopatin, homeopatin, örtmedicin m.m. Andra med nålar som akupunkturen eller manuella justeringar av kroppen som kiropraktik.
Inom homeopatin tittar man på patientens totala symtombild, oavsett sjukdom.
Så om en person söker för låt säga hudproblem, så tas det inom homeopatin även hänsyn till var på kroppen/huden problemet sitter, vad som förbättrar och försämrar problemet, men även andra symtom som i det här fallet inte har med huden att göra. Så föreskrivs ett enda homeopatika för den individens unika och totala symtombild.
Inom homeopatin anser man att bot har skett först då den sökande har blivit helt symtomfri och inte längre behöver ta någon medicin och att sjukdomen inte längre återkommer.
Alternativ medicin och i det här fallet homeopati är inte befrämjat med prisreducering samt är belastad med 25% moms på både behandling och homeopatiska mediciner. Det finns heller inga bidrag eller fonder till forskning eller vidareutveckling i statlig regi. Alternativ medicin lyder dock under hälso- och sjukvårdslagen SoSFS 1996:24 men befrämjas ej samhällsmässigt under den.

Vill du ha utförligare kunskaper rekommenderas boken: Simile -Den bortglömda läkekonsten.