Homeopati enligt Hahnemann

Homeopati behandlar både människor & djur.

Dipl. Homiatriker Monika S Swärd

Besöksadress
Phenixkliniken AB
Lejongränd 2
621 57 Visby

Tfn 0708-33 89 14
monika@phenix.se

Kan du inte ta dig till Visby går det bra med online konsultationer

Övriga kontaktvägar:
Skype: monikasward
Facetime: 0708-33 89 14
WhatsApp: 0708-33 89 14

Postadress
Bredgatan 3 E
621 57 Visby

Homeopati är en TM/KAM* läkemetod som behandlar allmänsjukdomar med invärtes medicinering. Substanser från ört-, mineral-, vatten- och djurriket används som läkemedel. Efter att ha genomgått en speciell homeopatisk beredning kallas dessa läkemedlen för homeopatika och är godkända och registrerade hos läkemedelsverket.  
(*WHOs definition Traditional, Complementary and Alternative Medicine)

Kortfattad bakgrundsinformation
Den här gången var det inte de gamla grekerna som utvecklade den homeopatiska läkemetoden Simile- eller likhetsläran, utan den tyska läkaren Samuel Hahnemann (1755-1834). Men redan Hippokrates (460-370f v t) definierade två olika sjukdomsmetoder i sin bok ”Om människans natur”. Han skrev att det fanns två sätt att bota sjukdomar ”genom motsatser eller genom likheter”. Likhetsmetoden är den som ligger till grund för homeopatin och motsatsmetoden den som ligger till grund för den västerländska hälso- och sjukvårds metoden. Likhetsmetoden benämns homeopati och kommer från de grekiska orden homios, liknande och pathos, lidande. Motsattsmetoden benämns allopati, i den homeopatiska dåtida litteraturen. Ordet kommer från det grekiska ordet Allos som betyder motsatta och patos, lidande.

Läkemetoden och arbetsmetoden 
Homeopati är en behandlingsform som inbegriper hela den mänskliga organismen och stimulerar den levande organismens självläkande förmågor genom: 

 1. Simileregel (likhetsregeln) § 3
 2. Läkemedelsprövning på friska § 144
 3. Individuellt anpassat läkemedel § 191

  Similieregeln
  Den homeopatiska läkemetoden bygger på principen ”det som upp­löser sjukdomarna i sin helhet genom sin likhetsmetod”. Metoden lyder under principen, som på latin lyder Similia Similibus curentur, på tyska Ähnlich kann mit ähnelich geheilt werden.

  Homeopati går ut på att hitta det ämne som stämmer överens med hela den sjuka personens lidande. På så vis upplöses sjukdomen i sin helhet för att förbli botad även efter avslutad behandling. Läkemetoden är framförallt anpassad för att läka kroniska, långvariga besvär och allmänsjukdomar men fungerar precis lika snabbt och säkert vid akuta sjukdomar, trauman eller skador.Läkemetoden och Homeopatin använder sig endast av ett homeopatiskt läkemedel i taget som passar in på individens totala symptombild. Det går även bra att använda örter, läkeväxter och andra ämnen utifrån den homeopatiska likhets­metoden, under förutsättning att de inte är giftiga i sin rena och naturliga form.
  Ett exempel på en läkemedelsprövning som vi alla någon gång ofrivilligt har råkat ut för är den av Allium Cepa, rödlök. När vi skalar och skär en lök börjar ögonen svida och tåras, näsan börjar rinna med en vattnig och frätande snuva. Precis samma symptom som en människa upplever vid en förkylning eller allergi, utan att för den sakens skull vara sjuk. Vi har nog också fått erfara att lök kan vara gasbildande om vi äter för mycket, att magen börjar rumla runt och att vi släpper väder. Därför används Allium cepa även vid vissa former av kolik.
  Här ser vi genialiteten i likhetsmetoden.

  Läkemedelsprövning på friska
  Den homeopatiska läkemetoden fungerar genom studier av vilka symptom ett visst ämne ger upphov till hos en frisk människa. Detta sätt att grundligt iaktta ett ämnes inverkan på den mänskliga organismen kallas att göra homeopatiska läkemedelsprövningar.  Återfinns sedan likadana förändringar och symptom hos en sjuk människa så föreskrivs just det ämne som ger upphov till de symptomen.

  Individuellt anpassat läkemedel
  Inom den den homeopatiska läran delar man upp sjukdomar i olika kategorier. Eftersom sjukdomarna har olika beteenden utifrån den homeopatiska metoden behöver de bemötas och behandlas olika. Benämningen huvudvärk kan ha olika beteende hos de olika individerna. Hos den ena är huvudvärken bultande och blir bättre av tryck, hos den andra är huvudvärken tryckande och blir bättre av kyla. Därför kommer det att föreskrivas helt olika homeopatiska läkemedel, uti från den individuella sjukdomsbilden.
  Vi är kanske är vana från allopatin, där sjukdomar anges genom diagnoser och att orsaken till sjukdomen söks utanför för människan. Som bakterier, virus, pollen och andra yttre betingelser.
  Här anses sjukdommar ha samma beteende oavsett hur lidandet upplevs. Så om en person lider av huvudvärk får den en specifik tablett mot huvudvärk. 

  Arbetsmetoden för att uppnå resultat med den homeopatiska terapimetoden
 4. Anamnes, samtalet med patienten §§ 83-89
 5. Valet av ett homeopatiskt läkemedel §§ 108-245

  Anamnesen och valet av ett homeopatiskt läkemedel
  Valet av det för dig anpassade medlet tar hänsyn till alla dina symptom, såväl fysiska, mentala och emotionella. Endast ett medel ordineras för din totala symptombild. Du får berätta hela din sjukdomshistoria (anamnes) under konsultationen. Alla dina nuvarande symtom tas i beaktande till en helhet. Konsultationen leder fram till att ett homeopatiskt läkemedel ordineras dig. Under en perioder på 10 veckor, vid kronisk sjukdom, sedan görs ett nytt uppföljande besök. Behandlingen pågår tills du känner dig frisk. Läkta symptom förblir läkta även efter avslutad behandling.

Olika typer av sjukdomar 
I den homeopatiska läran delar S. Hahnemann upp olika kategorier av sjukdomar. Eftersom de har olika beteenden och utifrån den homeopatiska metoden behöver de bemötas och behandlas olika. Olikheterna ligger dels i sjukdomens ursprung, dels i hur livskraften reagerar och agerar i relation till den kategorin av sjukdom. Därför behövs det även olika typer av förfarande vid behandlingen av dem.
De olika kategorierna är:

 • Den akuta, de som kroppen själv kan läka ut.
 • Den epidemiska, sjukdommar drabbar hela befolkningsgrupper.
 • Den kroniska, de sjukdomar som kroppen ej själv kan läka utan mediciner.
 • Den iatrogena, den av läkaren/medicinen orsakade sjukdomen.
 • Trauma-behandling, olycksfall och skador

Välkommen att boka tid för ett friskare liv!

Most frequent questions and answers

FAQ -Kanske har du fler frågor om ämnet?

Homiatriker är en yrkestitel som bevisar att personen i fråga har genomgått
godkänd utbildning vid NMF-Education vid Uttrans sjukhus Huddinge.
Utbildningen är om 4 år och garanterar 60 poäng basmedicinsk utbildning
(enligt KAM) samt utbildning inom de andra stora terapierna som:
akupunktur, homeopati, kiropraktik, massage, zonterapi, koppning,
irisdiagnostik, bach-medel, sammansatta homeopatiska preparat,
psykologi, att driva företag, etik inom vården och mycket mer.
Man kan se det som en allmänläkarutbildning inom alternativmedicin.
Efter den utbildningen kan man välja att antingen specialisera sig inom ett ämnesområde eller arbeta med en kombination av flera olika terapier vid varje behandlingstillfälle.
Homeopat är den som uteslutande arbetar med den homeopatiska läkeprincipen och det potentierade dynamiserade medlet.
Homeopat är i dag ej en skyddad yrkestitel, så vem som helst kan kalla sig för homeopat

Tyvärr gör det att utbildningsnivån är väldigt olika bland de som arbetar med homeopati. Vissa kan ha en gedigen 5-årig utbildning, andra kan ha läst en helgkurs eller en bok. För att råda bot på det så skapas nu ett register över yrkesutövare och de olika terapierna via KAM KAM.tm och regering för att kunna säkerställa utbildningskrav på både basmedicin och terapikunskap.

Homeopati är en behandlingsmetod för akut- och allmänna sjukdomar, med sin egen unika teori om hur sjukdom behandlas och sjukdomens ursprung. 
En av de grundläggande teserna är ”Similia similibus curentur” -lika ska/bör med liknande botas.
Det har gjorts och görs fortfarande prövningar på olika naturliga ämnen. En prövning innebär att fullt friska försökspersoner skriver ner alla de symtom som uppkommer när de intar ämnet, både de mentala, känslomässiga och fysiska symtomen, men även hur sömnen påverkas, hur de påverkas av väderlek och andra yttre och inre faktorer. Alla dessa symtom och olika tillstånd dokumenteras i en Materia Medica, en bok med sammanställningen av alla prövares olika symtom och tillstånd.
När den sökande har berättat om sina symtom, tillstånd och sjukdom gäller det för homeopaten att hitta ett medel som överensstämmer med den totala symtombilden.
Den principen kan även appliceras på alla andra orala terapier som örter, allopatisk medicin (skolmedicin) m.m.
Med fördel används i de flesta fall ett Homeopatika. Det är ett ämne som har blivit bearbetat via potentiering (spädning) samt dynamiserade (ämnet har bearbetats med rörelseenergi), även kallat för ett dynamiserat potentierat medel.
De vanligaste potenserna i Sverige är D, M, CM och Q (LM) -potenser.
Doseringen varierar lite i förhållande till sjukdomens art, akut eller kronisk samt mellan de olika skolorna inom homeopatin.

Ett besök hos en homeopat är en ganska odramatisk företeelse. Den sökande berättar om alla sina symtom och krämpor. Homeopaten ställer sedan ev. följdfrågor för förtydligande, samt inom de områden som den sökande själv ännu inte berättat om, för att få en helhetsbild av sjukdomen. Utifrån den sjukdomsberättelsen får den sökande med sig en medicin för hela symtombilden och sjukdomen.

Vid besök hos Dipl. Homiatriker Monika Swärd så får den sökande medicin för 10 veckor med sig hem efter första besöket, vid andra besöket medicin för 10 veckor och så löper det sedan vidare, vid behandling av kronisk sjukdom.
Vid akut sjukdom handlar det vanligast om endast ett par timmar till några dagars behandling och då ser det lite olika ut.

Välj Homeopati


Homeopatin behandlar allt. Från akuta besvär till de mer inbitna kroniska besvären.
De vanligaste besvären som folk söker för i dag är inom hud, mage-tarm, smärta, gynekologiska, utmattnings symtom, hormonella besvär, sömnproblem, rädslor och oangenäma känslotillstånd m.m. Vissa söker även i de akuta faserna som inflammationer, virussjukdomar, allergier m.m.

Varför och när skall jag välja homeopatin?
Om du vill bota din hälsa med läkemedel som befrämjar och ökar din livskraft, som inte förgiftar naturen, eller prövats fram genom djurförsök. Om du vill uppnå bot som innebär en kur för att sedan ej längre behöva ta mediciner efter att bot har uppkommit, skall du välja homeopatin.

Homeopatika eller homeopatisk medicin framställs av ämnen från örter, växter, mineraler, djurämnen, vatten från olika källor.

Potensering, dynamisering, läkekraftsutveckling

Inte i den allmänna bemärkelsen av begreppet biverkningar. Det kan dock ske att homeopaten ordinerar ett felaktigt medel. I fall det inträffar, så kommer den sökande att snabbt märka det genom att livskraften, orken och lusten minskar. Det kan då även förekomma att personen gör en sk. prövning av medlet I så fall uppkommer det symtom som aldrig tidigare har förekommit eller redan läkta symtom hos den som tar medlet. I så fall det sker, slutar vederbörande omedelbart med medicinen och de oangenäma symtomen försvinner inom något dygn och livskraften har återupprättat sin balans.

Om du vill bota din hälsa med läkemedel som befrämjar och ökar din livskraft, som inte förgiftar naturen, eller prövats fram genom djurförsök. Om du vill uppnå bot som innebär en kur för att sedan ej längre behöva ta mediciner efter att bot har uppkommit, skall du välja homeopatin.

Skillnaden i terapin är att det finns flera olika sätt att se på hur sjukdom eller symtom behandlas och var de har sitt ursprung. Allopatin eller skolmedicinens läkeprincip är nog vi alla bekanta med, ”Contraria contrariis curantur”, – Motsatser botas av sina motsatser. Precis som att alla olika terapier har sitt sätt att se på hur sjukdom botas och var den har sitt ursprung. Vissa använder sig av invärtes medicin som allopatin, homeopatin, örtmedicin m.m. Andra med nålar som akupunkturen eller manuella justeringar av kroppen som kiropraktik.
Inom homeopatin tittar man på patientens totala symtombild, oavsett sjukdom.
Så om en person söker för låt säga hudproblem, så tas det inom homeopatin även hänsyn till var på kroppen/huden problemet sitter, vad som förbättrar och försämrar problemet, men även andra symtom som i det här fallet inte har med huden att göra. Så föreskrivs ett enda homeopatika för den individens unika och totala symtombild.
Inom homeopatin anser man att bot har skett först då den sökande har blivit helt symtomfri och inte längre behöver ta någon medicin och att sjukdomen inte längre återkommer.
Alternativ medicin och i det här fallet homeopati är inte befrämjat med prisreducering samt är belastad med 25% moms på både behandling och homeopatiska mediciner. Det finns heller inga bidrag eller fonder till forskning eller vidareutveckling i statlig regi. Alternativ medicin lyder dock under hälso- och sjukvårdslagen SoSFS 1996:24 men befrämjas ej samhällsmässigt under den.