LÄROPLAN
för Homeopati enligt Hahnemann vid PHA (Phenix-HomeopatiAkademin) Anno 1997.


PHA:s vision och ambition är att sprida homepatin enligt
Samuel Hahnemanns ovärderliga

kunskaper, arbetssätt och metoder, allt enligt sjätte upplagan av Organon.

 

Nivå I startar 26 augusti 2024 och Nivå II augusti 2025!

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

1

STUDIEPLAN FÖR NIVÅ I

Phenix-HomeopatiAkademin PHA

STUDIEPLAN för Nivå I ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

Du kommer att lära dig ………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Utbildningen går igenom …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Kurslitteratur, obligatorisk ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

Undervisning: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

HemstudieR: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Inlämningsuppgifter: ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Självutveckling med Innertopia ……………………………………………………………………………………………………………. 5

Basmedicinsk utbildning i samarbete med Högskolan Kristianstad, 30 respektive 60 hp. ……………………………….. 5

Hur SER UPPLÄGGET UT FÖR STUDIERNA? …………………………………. ………………………………………………5

Undervisningsdatum ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

målbeskrivning …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

Kostnader ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Ansvarsförsäkring ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Tystnadsplikt ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Ångerrätt …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

2

DU KOMMER ATT LÄRA DIG

…att arbeta som Homeopat! Det innebär du får möta människor som söker för alla former av

sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter

människan, dess livsöden och symtom. Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och

motiverande. Den homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika

sjukdomstillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett

ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön och kräver inga

djurförsök.

Grundutbildningen Nivå I är för dig som planerar din nya yrkeskarriär som homeopat eller vill

arbeta med hemmaförskrivningar. Kursen är också lämplig för dig som redan har en utbildning

inom andra alternativmedicinska terapier, som önskar använda homeopatin som ytterligare en

terapi i verksamheten. Kursen Nivå I passar också de som redan har en tidigare utbildning i

homeopati och vill repetera eller fördjupa sina kunskaper.

Kursens Nivå I mål är att studenten ska lära sig den grundläggande homeopatiska läkemetoden,

historiken, teorin, homeopatiska läkemedel och arbetsverktygen i ämnet. Under utbildningen lär

sig studenten hur man hanterar och behandlar akuta sjukdomar och skador med homeopati, samt

de teoretiska förkunskaperna om behandling av de djupare och kroniska sjukdomarna.

HUR SER UPPLÄGGET UT FÖR STUDIERNA?

Första och sista undervisningstillfällena är obligatoriska med fysisk närvaro och sker på en

gemensam plats i Nyköping. De träffarna är om 4 dagar, var av den första träffen har ytterligare

en inskrivningsdag (måndagen) och den sista, en slutexaminering dag (fredagen).

Övrig undervisning bedrivs i form av distansstudier via online-länk med direktsända föreläsningar

med en träff varje månad, kl. 9.00 –17.00, fredag och lördag, totalt 36 undervisningsdagar. Alla

studenter som kan och vill vara med fysiskt på plats är välkomna till samtliga skolträffar i Visby,

även när vi har online föreläsningarna.

Varje måndag eftermiddag möts vi online för undervisning och handledning, mellan kl. 15.00 och

17.00

För att kunskaperna skall hinna mogna hos studenten behövs tid emellan träffarna. Vilket även

ger möjlighet till att kunna fortsätta arbeta under studietiden.

Du som student kan redan nu börja bekanta dig med undervisningen genom boken Simile -Den

bortglömda läkekonsten, där en stor del av den grundläggande informationen som kommer i

utbildningen finns med (Bod.se). Boken är grundläggande i utbildningen.

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

3

MÅLBESKRIVNING

MÅL för Nivå I: Att ha goda och grundläggande kunskaper om den homeopatiska läkemetoden.

Hantering av följande arbetsverktyg: symptomlexikon, Materia Medica, Organon och Kroniska

Sjukdomar. Förmåga att utföra och analysera en homeopatisk anamnes (sjukdomsberättelse).

Kunskaper i att behandla akuta, epidemiska och trauma-sjukdomar. Goda kunskaper i

homeopatins metodik, historik andra homeometoder. Grunderna i svensk lagstiftning och

kliniskt arbete.

Efter godkänd examen är studenten välkommen att påbörja påbyggnadsutbildningen Nivå II.

Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

Den homeopatiska läkemetoden, simileprincipen, sjukdomens inre orsak, livskraften,

homeopatiska läkemedelsläran, läkemedelsprövningar, akuta, epidemiska, iatrogena och kroniska

sjukdomarna, trauma och olycksfallsbehandling, patientanamnes, ensidiga sjukdomar,

undertryckning av sjukdom, idiosynkrasier, växelverkande, alternerande och ensidig sjukdom,

huvud och sidosymptom, förstverkan och efterverkan, olika typer av symptomregister,

miasmaläran och den kroniska sjukdomen, latent psora, lokalbesvär och lokalbehandling, valet av

det individuella läkemedlet, homeopatiska föregångare, Herings lag, homeopatiska

läkemedelsläran, homeometoder, kliniska patientbehandlingar och övningsbeskrivningar,

modaliteter, orientering i praktiskt patientarbete, uppsatsskrivning, att start och driva företag,

branschorientering, homeopatiska verktyg och böcker som: Organon, Kroniska sjukdomar,

Materia Medica, repertorium och mycket mer.

Undervisningen hålls på svenska. Viss litteratur förekommer på engelska.

Den här grundutbildningen Nivå I omfattar 250 lärarledda timmar och en tentamen på 8 timmar.

Utbildningen följer ECCHs utbildningsrekommendationer samt den svenska utbildningsplanen i

Homeopati (KAM-2000).

Homeopatisk teori: 110 lärarledda timmar, grundläggande.

Materia Medica: 110 lärarledda timmar, 60 polykrester och oligokrester.

Metodik, med praktisk tillämpning: 30 lärarledda timmar.

Litteratur: cirka 1100 sidor.

Praktik: Studenterna uppmanas att, under handledning av skolan, behandla enklare akuta

åkommor hos bekanta under utbildningen.

Studenten erbjuds möjlighet att medverka på Phenix-akuten i Visby på plats eller online.

För detta krävs en tecknad ansvarsförsäkring.

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

4

KURSLITTERATUR, OBLIGATORISK

Obligatorisk litteratur för Nivå I:

o Sjätte Organon av Samuel Hahnemann av Bo Ramme

o Kroniska sjukdomar, den teoretiska delen av Samuel Hahnemann

o Symptomlexikon (repertorie) av J T Kent

o Simile -Den bortglömda läkemetoden, av Monika S Swärd

o Materia Medica av Mezger

o Fullständigt utbildningsmaterial erhålls från skolan löpande under utbildningen på

svenska i pdf-format, som studenten själv skriver ut till pappersformat inför varje ny träff.

Studenten beställer litteraturen via PHA. Böckerna köpes in av PHA och delas ut vid första

skolträffen och faktureras separat.

UNDERVISNING: I undervisningen ingår hemuppgifter (övningsfall, anamneser) som

motsvarar 100 arbetstimmar, 3,75 ECTS-poäng.

Undervisningen i Materia Medica omfatta cirka 110 föreläsningstimmar och avhandlar omkring

60 polykrester och oligokrester. Motsvarande 4,12 ECTS-poäng.

HEMSTUDIER: Studier i Materia Medica innehåller en ungefärlig studietid av 100 sidor per

vecka, vilket innebär 11 veckor, 16,5 ECTS-poäng. I den teoretiska delen rör det sig om

medelsvår text, därför får man räkna med en studietid av ungefär 150 sidor per vecka, vilket ger

totalt 8 veckor, 12 ECTS-poäng.

Denna nivå omfattar 20 övningsfall under den lärarledda undervisningstiden.

Studenten får i hemuppgift 10 läxpatientfall mellan de olika lektionstillfällena.

INLÄMNINGSUPPGIFTER: Två egna patientfall med akut behandling, samt en uppföljning

av sjukdomsförloppet.

Två skriftliga studiearbeten, varav det första ska inlämnas i mitten av utbildningen, tillsammans

med ett läxprov, för att sammanfatta tidigare inlärt studiematerial. Det andra studiearbetet ska

vara inlämnat minst 14 dagar innan slutexamen.

SKRIFTLIG OCH PRAKTISK EXAMINERING: 8 timmar, 0,3 ECTS-poäng.

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

5

SJÄLVUTVECKLING MED INNERTOPIA

Genom att studera homeopati kommer det att ändra din syn på sjukdom och andra tidigare

livsuppfattningar. Därför ingår även den världsomfattande ”Self empowerment” –

metoden Innertopia i utbildningen utan extra kostnader. Där du erbjuds: övningar, handledning i

hur du vägleder och utvecklar dig själv och andra.

På Nivå II kommer du även att erbjudas möjlighet till att utbilda dig själv till lärare i metoden.

Kostnader för utbildning till handledare/lärare ingår inte i kursavgiften.

BASMEDICINSK UTBILDNING I SAMARBETE MED HÖGSKOLAN

KRISTIANSTAD, 30 RESPEKTIVE 60 HP.

Den obligatoriska basmedicinska utbildningen om 30 respektive 60 hp. Där 60 hp motsvarar

kravet för att bli auktoriserad homeopat inom de svenska yrkesförbunden.

Utbildningen är öppen för alla som behöver eller önskar en basmedicinsk utbildning och är

anpassad för arbete inom alternativmedicin.

Intagningskravet är grundskolekompetens.

Studierna bedrivs på Högskolan Kristianstad samarbete med Phenix-basmedicinska.

Kostnader tillkommer för den upphandlade utbildningen.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Studenten vid PHA kan teckna ansvarsförsäkring för studerande via KHY (klassiska

homeopaters yrkesförbund).

Den är obligatorisk för att få närvara vid Phenix-akuten samt vid behandling av patienter utanför

skolan.

TYSTNADSPLIKT

Studenter och lärare lyder under svenska lagar och rekommendationer gällande tystnadsplikt,

under och efter utbildningen.

Tystnadsplikten ingår i svenska homeopatiska förbunds etiska regler och innebörden kommer

även att undervisas.

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

6

UNDERVISNINGSDATUM

Vår första gemensamma träff i Nyköping börjar med inskrivning måndag 26 augusti klockan

13.30. Träffen fortsätter tisdag 27 augusti med undervisning som pågår t. o. m. fredag 30 augusti.

Undervisning sker 9.00–17.00 med 1 timmes lunchpaus.

Dessa hålltider gäller även för övriga träffar.

Första datumet i augusti och den sista i juni är obligatorisk fysisk närvaro i Nyköping.

Dagen för tentamen är fredag 13 juni 2025.

Augusti 26 – 30 obligatorisk fysisk närvaro i Nyköping

September 20 – 21

Oktober 18 – 19

November 15 – 16

December 6 – 7

Januari 24 – 25 År 2025

Februari 21 – 22

Mars 21 – 22

April 25 – 26

Maj 16 – 17

Juni 9 – 13 obligatorisk fysisk närvaro i Nyköping, med tentamen den sista dagen

Online måndagar kl 15.00–17.00

Onlineundervisning och handledning sker med hela klassen

September – 2, 9, 16, 23, 30

Oktober – 7, 14, 21, 28

November – 4, 11, 18, 25

December – 2, 9, 16

Januari – 13, 20, 27

Februari – 3, 10, 17, 24

Mars – 3, 10, 17, 24, 31

April – 7, 14, 28

Maj – 5, 12, 19, 26

Juni – 2

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

7

KOSTNADER

Kurs: 31 250 kr med möjlighet till 11 räntefria delbetalningar, á 2 845 kr/månad.

Phenix-akuten: 300 kr/måndag

Tentamen: 1 500 kr

Fakturor skickas per mejl vid godkänd ansökan. För att sedan bekräfta antagningen krävs minst

en delinbetalning med 2 845 kr som ingår i den totala kursavgiften.

Anmälan är bindande, vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Alla kostnader är inkl. moms.

För den redan utbildade homeopaten finns det möjlighet att delta vid valda kurstillfällen, enligt

överenskommelse.

ÅNGERRÄTT

Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till Phenix-HomeopatiAkademin, som

bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid

avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid

avbokning senare än 30 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%.

Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan

att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder.

Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan

avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du

betala eventuell mellanskillnad vid förhöjd utbildningsavgift. All återbetalning sker inom en

månad.

Med reservation för ändringar

PHA, Phenix-homeopatiakademin

www.phenix.se | akademin@phenix.se | Tfn: 0708-33 89 14 | Bredgatan 3 E | 621 57 VISBY

Org. Nummer: 556833-2281

8

Intresseanmälan till Phenix-homeopatiakademin

Välkommen till PHA, Phenix-homeopatiakademin med homeopati enligt Samuel Hahnemann lära och

testamente

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan och skicka till:akademin@phenix.se

Phenix-Homeopatiakademin

Bredgatan 3 E

621 57 VISBY

Vid emottagandet av din intresseanmälan återkommer vi med en inbjudan till ett onlinemöte. Där kommer en av

oss från PHA att hålla en personlig intervju med dig och besvara dina frågor.

Förnamn:

Efternamn:

Person- eller organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Tfn:

E-post:

Basmedicinska utbildningar:

Nuvarande yrke eller sysselsättning: