Utbildningsplanen innefattar både nivå II och I 

UTBILDNINGS NORMER OCH TERAPIBESKRIVNING
HOMEOPATI ENLIGT HAHNEMAN

REV. 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utbildnings normer och Terapibeskrivning  Homeopati enligt Hahneman

INTRODUKTION

TERAPIDEFINITION

YRKESBESKRIVNING

Utbildnings normer

MODELL TIMMAR HOMEOPATI

Studieplan:

Studieplan, Homeopati: Kunskap om läkemedlen, Materia Medica.

Mål, innehåll och uppläggning:

3) Metodik i Homeopati och Praktisk träning. Beskriven i Organon, t.ex. §§ 72-98

Mål, innehåll och uppläggning:

Sammanfattning:

Lärarkompetens:

Beräkning av STUDIEpoäng

Målsättning

Rekommenderad litteratur

Deltagare vid utformning av utbildningsnormer

INTRODUKTION

Homeopati är en medicinsk terapimetod, som bygger på en upptäckt som gjordes av den tyske läkaren Christian Samuel Hahnemann (1755–1843). Terapin grundar sig på tre (3) principer:
1) Läkemedelsprövning på friska (§108 i Organon)
Genom läkemedelsprövning på friska människor får man fram läkemedlens rena symptom. Organon §144. Bara sådana symptom som kan jämföras med den sjukes symptom och de utgör därmed förutsättningen för en terapi enligt simileregeln.
2) Simileprincipen (simileregel)
Simileprincipen definieras enligt följande: ”om en substans framkallar symptom hos en frisk, är det möjligt att med samma substans bota liknande symptom hos en sjuk, ”similia similibus curentur”.
3) Individuellt anpassade läkemedlet
Det jämförbara liknande hittar man i läkemedelsprövningarna samt i den enskildes sjukdomsupplevelse. Jämförelsen leder till ett homeopatiskt läkemedel.
Anamnes, samtal med patienten
Samtalet med patientens upplevda sjukdom- och historia är vägen till kunskapen om det subjektiva lidandet den individuella sjukdomsbilden, det vill säga lidandet alltså sjukdomen, såsom den enskilda individen upplever det. Anamnesens målsättning är att få fram påfallande och ovanliga symptom. Organon §153. Det finns klara anvisningar om hur metoden en anamnes utförs. Organon §§ 83–89. Anamnesen och läkarens iakttagelser är sedan den information som är grunden till den jämförelse som leder till ett homeopatiskt läkemedel.

 

Det homeopatiska Läkemedlet
Ett medel är homeopatiskt, när dess karaktäristiska symtombild optimalt överensstämmer med den sjukes individuella symtombild. Baserat på sammanställningen av de symtom som framkommit på friska personer under den homeopatiska läkemedelsprövningen. Organon § 108–245.

TERAPIDEFINITION

Den homeopatiska arbetsmetoden innebär i korthet: att homeopaten jämför läkemedelssymtomen med patientens sjukdomssymtom och väljer det medel som optimalt överensstämmer. Således är homeopati en fenomenorienterad terapi som arbetar med speciellt prövade medel. På grund av sitt exakta regelverk är den att betrakta som en vetenskap.

YRKESBESKRIVNING

För att kunna tillämpa principen måste homeopaten ha speciella kunskaper dels om de homeopatiska medlen, dels om patientens individuella sjukdomsupplevelse. Yrkesutövaren använder sig av sina kunskaper inom homeopati för att välja ut den eller de medel som kan rekommenderas till en person.
För att kunna tillämpa principen måste homeopaten ha speciella kunskaper dels om de homeopatiska medlen, dels om patientens individuella sjukdomsupplevelse.

UTBILDNINGS NORMER

Eftersom behovet av kunskaper i homeopati varierar, har vi två grundläggande utbildningsalternativ:

Nivå II.
Utbildningen är på 250 lärarledda timmar vid 12 studietillfällen.
Homeopatisk teori: 80 lärarledda timmar, grundläggande.
Materia Medica: 120 lärarledda timmar, 55 polykrester och oligokrester.
Metodik med praktisk tillämpning: 50 lärarledda timmar.
Litteratur: cirka 1100 sidor.
Sluttentamen: 8 timmar.
I undervisningen ingår även hemuppgifter (övningsfall, anamneser), som motsvarar 100 arbetstimmar. Självstudierna i Materia Medica innehåller en ungefärlig studietid av 100 sidor per vecka, vilket innebär 11 veckor. Denna del om fattar 20 stycken övningsfall mellan varje studietillfälle. Utöver de som behandlas på lektionstid. Exklusive 8 timmar för tentan.

Nivå I. Terapeuter som uteslutande arbetar med homeopati, bör få en utbildning omfattande minst 600 föreläsningstimmar.
Utbildningen är på 350 (+250 från nivå II) lärarledda timmar vid 16 studietillfällen.
Homeopatisk teori: 80 lärarledda timmar, fördjupningar av nivå II.
Materia Medica: 400 lärarledda timmar, 185 polykrester och oligokrester.
Metodik med praktisk tillämpning: 120 lärarledda timmar.
Litteratur: cirka 6500 sidor.
Sluttentamen: 8 timmar.
I undervisningen ingår även hemuppgifter (övningsfall, anamneser), som motsvarar 240 timmar. Självstudierna i Materia Medica innehåller ungefärlig studietid av 100 sidor per vecka, vilket innebär 65 veckor. Denna del om fattar 32 stycken övningsfall mellan varje studietillfälle samt 4 stycken egna patientfall med minst 2 stycken uppföljningar. Utöver de som behandlas på lektionstid.

Följande gäller för båda nivåerna:
För båda alternativen gäller dock att ämnet homeopatisk teori och dess grundvalar skall omfatta minst 75 föreläsningstimmar. (Siffror inom parentes i dokumentet avser nivå II som utbildningsalternativ).

Distansutbildning, möte i klassrum och online varvas. Svenska

UPPLÄGG: torsdag till lördag varje eller varannan månad. Med minst ett online-möte samt egenstudier och handledning mellan träffarna.

Två patientövnings-beskrivningar per träff och två i självstudier skriftlig inlämnade, samt skriftliguppsats i vetenskaplig uppställning för varje enskilt kapitel/ämne till nästkommande träff. PRAKTIK: Eleverna uppmanas att under vägledning av skolan behandla enklare åkommor hos bekanta under utbildningens gång. I den senare delen av utbildningen får eleven tillsammans med yrkeshomeopat behandla sjuka som en del i utbildningen på Phenixkliniken AB.

MÅL: Nivå II: Att ha goda grundkunskaper i den homeopatiska läkekonstens historik, arbetsredskap (litteratur) och teori. Kunna behandla akuta sjukdomar utifrån Simile-regeln.

Nivå I: Att behärska den homeopatisk läkemetodens teori, fullständigt kunna behärska behandling av akuta, epidemiska och trauma-sjukdomar samt behandling av kroniska sjukdomar. Att driva en praktik enligt svenska lagar och regler.

MODELL TIMMAR HOMEOPATI

 

Homeopatisk teori, historia och grundval

tim

1

Hahnemann och homeopatins historia

3

2

Andra homeopater (Bönninghausen, Hering, mm.)        

3

3

Homeopatins grundvalar

2

4

Homeopatins grundprinciper. Organon §§ 3,5,6,7              

2

5

Symptom, sjukdom, begreppsdefinition

4

6

Symptomtotalitet. Organon §§ 259–263), Livskraft Organon §§ 9–18,148  

3

7

Läkemedelsprövning. Organon §§121-145,105-110

2

8

Materia Medica, Läkemedelslära. Organon §§143-147

2

9

Symptomhierarki enl. Hahnemann, Bönninghausen, Hering, Kent, Braun

7

10

Homeopatisk fallupptagning, anamnes. Organon §§ 82-93, 104  

7

11

Behandlingsreaktion, det andra besöket

3

12

Etiologi, modalitet: definition, praktisk nytta

3

13

Läkningens förfarande, Herings regel

2

14

Konstitution och diates: definition och praktisk nytta (Rademacher, Grauvogl, Beuchelt)

6

15

Miasma: teori och praktisk nytta. Organon §§72–98 Hahnemann, Ortega, Masi, Sankaran m.fl.

8

16

Begrepp inom homeopatin, t.ex. undertryckning, dränage, skrofulos, antipsoriska medel m.m.

3

17

Homeopatisk forskning

3

18

Släktskap mellan medel

3

19

Vad är ett repertorium och hur använder man det        

6

20

Organons olika upplagor

3

21

Kort information om ”närstående” terapier: komplexmedel, Schuessler, Spagyrik, Antroposofi

2

 

Totalt antal föreläsningstimmar

77

 

Skriftlig examen

6

 

STUDIEPLAN

 • Homeopatisk teori, historia och grundval

Litteratur: ca. 1150 sidor (se litteraturlista).

Kommentar: I den teoretiska delen rör sig om medelsvår text, därför får man räkna med en studietid av ungefär 150 sidor per vecka, vilket ger totalt 8 veckor.

 Studieplan, Homeopati: Kunskap om läkemedlen, Materia Medica

Litteratur: cirka 6500 (1100) sidor.

Undervisningen i Materia Medica bör omfatta minst 400 (120) föreläsningstimmar och avhandla cirka 185 (55) polykrester och oligokrester. Motsvarande 83 poäng (26 poäng)

Självstudierna i Materia Medica innehåller inte alltför svår text, därför får man räkna med en ungefärlig studietid av 100 sidor per vecka, vilket innebär 65 (11) veckor. Utbildningen i Materia Medica skulle kunna motsvara cirka 60 (10) poäng.

MÅL, INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Undervisningen avser att ge en grundläggande och integrerad kunskap om de homeopatiska medlens verkan utgående från följande parametrar:

 • Medlets förekomst och biologiska roll i naturen
 • Medlets användning inom folkmedicinen
 • Homeopatisk läkemedelsprövning
 • Kunskap från toxikologi och farmakologi
 • Kliniskt beprövade symptom av homeopatika
 • Symptom från djurhomeopatin

För att detta ämne skall hinna mogna, fördelas föreläsningarna på minst 12 (4) tillfällen, under 3 (1) år. Examination sker lämpligen i form av ett antal deltentamina och sluttentamen.

3) METODIK I HOMEOPATI OCH PRAKTISK TRÄNING. BESKRIVEN I ORGANON, T.EX. §§ 72-98

Undervisningen skall omfatta minst 120 (50) lärarledda timmar. Motsvarande 25 (11) poäng.

 

MÅL, INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING

Undervisningen avser att ge färdighet i hanteringen av homeopatens verktyg som Materia Medica, repertoriet samt säkerhet och rätt attityd under mötet med patienten.

Undervisningen omfattar repertorieövningar med hjälp av övningsfall, fallupptagning under handledning, autentiska patienter, samt gemensam utvärdering av anamnesen.

I undervisningen ingår även hemuppgifter med övningsfall och anamneser som motsvarar 240 (100) arbetstimmar. 

SAMMANFATTNING

Studieplanen i homeopati är uppdelad i tre moment, nämligen:

Homeopatisk teori, 77 lärarledda timmar, kunskap om Homeopatisk Materia Medica 400 (125) och metodik med praktisk tillämpning, motsvarande 120 (50) lärarledda timmar. Utbildningen omfattar minst 600 (250) lärarledda timmar, minst 1800 (750) timmar i självstudier och hemuppgifter, som motsvarar ungefär 120 (48 p) poäng.

LÄRARKOMPETENS

En lärare i homeopati har fullgod sakkunskap och erfarenhet av minst 5 års yrkesverksamhet. Vissa teoretiska delar av utbildningen – t.ex. homeopatins historia och dylikt – kräver dock ingen yrkeserfarenhet av större omfattning. Läraren skall behärska det svenska språket obehindrat och visa gott omdöme och pedagogisk förmåga.

BERÄKNING AV STUDIEPOÄNG

Vi har anpassat studieplanen enligt ECTS (2007) poängsystem, så gott vi kunnat.
Enligt det systemet motsvarar 1,5 p heltidsstudier under en arbetsvecka eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Normalt består läsåret av två terminer om 20 veckor vardera. Sålunda motsvarar ett års heltidsstudier 60 p. Sommarkurser kan tillkomma där heltidsstudier under sommaren är 15 p.

MÅLSÄTTNING

Undervisningen avser att ge grundläggande kunskaper om homeopatins grundvalar. Att eleven ska uppnå god förmåga i sitt arbete inom homeopatin. Både i bemästrandet av yrkeskonsten och bemötandet av patienter. Samt uppvisa god mognad och förnuft för att arbeta som homeopat. Undervisningen skall följa Organons sjätte upplaga.

 

REKOMMENDERAD LITTERATUR

 • Hahnemann: Organon, 6: e utgåvan
 • Die chronischen Krankheiten, (Kroniska Sjukdomar) vol.1 och 2
 1. Hahnemann: Materia Medica Pura, vol. 1 och 2
 2. Kent: Lectures on Homoeopathic Philosophy
 3. Kent: Lectures on Materia Medica
 • Eselböck: Homeopati enligt Hahnemann

 

 

DELTAGARE VID UTFORMNING AV UTBILDNINGSNORMER

 • Gert Eselböck och Monika S Swärd
 • Samarbete mellan Nordiska Homeopatförbundet (NHF), ASG, SNS samt SNLF

KAM:s Utbildningsutskott 20011101, 200309, 20050518, 20180125, 20190115

Phenix-Homeopati akademi 2021-01-09