FÖRORD

Denna rapport visar att det finns 320 företag inom den alternativa hälsobranschen i Södermanlands län. En principfråga är om detta är en utvecklingsbransch? Jag tror att svaret på denna fråga är ja.

Med tanke på att det till största delen handlar om små företag och med stor kvinnlig ägardominans vill arbetsgruppen förorda en bred branschdiskussion, dels utifrån kunskapen som tagits fram i denna rapport och dels utifrån erfarenheter vunna i länets alla resurscentrum för kvinnor.

Diskussionen skall syfta till att synliggöra denna småföretagarbransch och dess betydelse för tillväxten i länet. I dialogen är det viktigt att företagen i branschen, branschorgan, utbildningsväsende och företagsfrämjande aktörer deltar. Länsstyrelsen har kluster och entreprenörskap på sin dagordning. Vårt pilotprojekt – Lika Villkor – kan driva denna process vidare. Då blir detta ett första steg i en nät- verksskapande klusterutveckling och det kan också anordnas aktiviteter för företag inom branschen.

Länstyrelsen Södermanland.
Läs hela rapporten:
Frisk%20tillväxt%20i%20hälsobranschen