Öronakupunktur vid drogbehandling

Uppsats vid Järfälla  Fria Gymnasium AB av Mie Nygren och Monika S Swärd

 

Förorda

Denna studie behandlar ämnet öronakupunktur vid behandling av alkoholmissbruk. Den är gjord utifrån två stycken forskarrapporter i ämnet.

Vi som har gjort studien är två kvinnor, under vår utbildning till mentalskötare. Vi har mångårig erfarenhet i vårdyrket. Vi tror att det finns tillfällen då komplementärmedicinen skulle kunna vara ett bra alternativ till den idag gällande sjukvården.

Tack

Till Sven Whalström och SCAA som har försett oss med material till studien.

Öronakupunktur som avgiftnings metod har funnits i Sverige sedan 1989 då den för första gången presenterades på ett seminarium som SCAA anordnade på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Sedan dess har SCAA återkommande utbildningar i behandlingen.

För information kontakta: SCAA

Folkungagatan 129 A

116 30 Stockholm

Telefon nummer: 08 640 40 70

Hemsida: www.scaa.se/akupunktur.html

 

Syftet med studien

Syftet med den här studien, är att fler människor ska få kunskap om öronakupunktur som behandlingsform vid missbruk. Vi vill med den här studien upplysa om komplementärmedicinen och dess behandlings alternativ till den traditionella missbrukarvården. Vi valde att skriva om just detta ämne, och denna behandlingsform, på grund av att den finns dokumenterad på vetenskapligt godkända grunder.

Vi använder oss av två forskningsrapporter, i denna litteraturstudie.

Det finns i dag biverkningar dokumenterade av psykofarmaka, många upplever biverkningarna som något negativt, andra upplever att psykofarmaka inte ger någon effekt.

Vi frågade oss vad det fanns för behandlings alternativ, för de patienter som inte blir hjälpta av psykofarmaka, men befinner sig i sociala problem med droginslag.

 

Traditionell Kinesisk Medicin

De äldsta dokumenterade skrifterna om traditionell akupunktur sträcker sig så långt tillbaka som 2800 år före Kristus. I dom står det att läsa om den Gula Kejsaren, som klagade hos sin livläkare att sjukdomar förekom bland hans folk, till den höga grad att de inte kunde arbeta och betala in sina skatter till landets kejsardöme. Så den Gule Kejsaren sände ut sin livläkare för att finna fungerande folklig botekunskap, hämtad från hela riket. All denna kunskap dokumenterades och sammanställdes. Var efter det utbildades läkare i de sammanställda teknikerna. Varje Läkare som utbildats placerades ut i de olika byarna. Dessa läkare fick betalt av Kejsaren så länge som byborna var friska, och betalade in sina skatter. Om någon i byn där Läkarna arbetade blev sjuk, drogs lönen in.

Akupunktur, massage, örtterapi och Qi Gong är de olika behandlings metoderna som Läkarna utbildades i. Det kallas i dag för TCM Traditionell Chines Medicin.

I så gott som hela världen är akupunktur vedertagen vid de ledande medicinska institutionerna. Tidskrifter för veterinär medicin, ger ut många exempel på väl dokumenterade kliniska positiva effekter. Verkningsfull behandling på djur anges som bevis för att metoden inte enbart ger en placeboeffekt, utan har en fungerande behandlande effekt.

 

Auriculoterapins historia

Auriculo står för öra, terapi för behandling. Den terapin bygger på att varje kroppsdel och organ har sin egen motsvarande zon i örats ytterdelar.

Den hypotesen lade Dr Paul Nogier fram 1956. Iden var egentligen inget nytt, utan en återupptäckt av en gammal behandlingsmetod. Dr Paul Nogier var av den uppfattningen att man inte ska förkasta en metod bara för att den inte låter sig förklaras utifrån de vetenskapliga forskningskriterier vi erkänner idag. Dr Nogier började metodiskt att kartlägga örats yttre delar och dess förändringar, genom att undersöka tryckömheten i de olika zonerna vid specifika sjukdomstillstånd. Detta gav honom en ide till zonernas placering i örats yttre delar.

Han kunde konstatera att örats organ zoner är placerade på samma område hos olika individer.

Det kan liknas vid ett foster, med huvudet nedåt ryggen som motsvaras av örats ytterkant och de inre organen i centrum, nära hörselgångens mynning.

När denna ide offentliggjordes blev det i första hand Kineser, Japaner och Ryssar, som började praktiserade denna nya behandlingsform och vidare utvecklade den. Dessa folk har tidigare sedan länge känt till vissa smärtlindringszoner i örats yttre delar. Av den anledningen finns idag den utförligaste och mest omfattande litteraturen och kunskapen om ämnet i Kina, Japan och Ryssland.

Man får komma ihåg att auriculoterapi måste betraktas som en egen skola, oavhängig av den Traditionella Kinesiska Akupunkturen.

Auriculoterapin härstammar förmodligen från det gamla Egyptien. Medicinens fader Hippokrates upptäckte den ca; 400 år före Kristus, då han på en resa i Egypten studerade fortplantningen. Han upptäckte att de män som skurit sig i örats ytterkant fortfarande kunde ha könsumgänge och ejakuera, men med mindre mängd sperma och dessutom i steril form. Det är den skriftliga dokumentation som idag finns bevarad, men vart Egyptierna lärt sig den kunskapen får vila i historiens mörker.

 

Problemformulering

Frågeställningen är:

Fungerar öronakupunktur vid behandling, och som hjälp vid drog avvänjning?

Vilka behandlingsresultat uppnår man med denna behandlings form?

 

Metod

Vi har använt oss av litteraturstudier om öronakupunktur, tidskrifter, böcker och forskningsrapporter som har gjorts i ämnet.

Vi har valt att studera två studier närmare. Båda studierna bygger i stort på samma behandlingsteknik men är gjorda i olika stora grupper och under olika förutsättningar.

I studien använder vi uttrycken akupunktur, öronakupunktur, auriculoterapin, alla dessa menar punktur behandling i örats yttre delar om inget annat uppges.

 

Studie A

Controlled trial of acupuncture for severe recidivist alcoholism av Milton L Bullock.

 

Summering:

I placebo kontroll studien, var det 80 st kraftigt alkoholiserade personer, som fick akupunktur behandling, antingen på punkter som är specifika för behandling mot missbruk ( behandlings gruppen ) eller på ej specifika punkter ( kontroll gruppen ) 21 av 40 patienter i behandlingsgruppen, av slutade hela behandlings programmet, jämfört med 1 av 40 i kontrollgruppen. Signifikant behandlings effekt precis i slutet av de sex månadernas uppföljning: Jämfört med de behandlade patienterna hade kontrollgrupps patienterna uttryckt ett större begär av alkohol, och hade dubbelt så många tillfällen både av återfall i alkoholkonsumtion och anledning till besök på avgiftnings centraler.

 

Bullocks studie är upplagd på tre olika faser:

Fas 1:

Patienterna fick en akupunkturbehandling om dagen Måndag t.o.m. Fredag i två veckor.

Fas 2:

Patienterna fick en akupunkturbehandling Måndag, Onsdag och Fredag i fyra veckor.

Fas 3:

Patienterna fick en akupunkturbehandling Måndag och Torsdag i två veckor.

 

Studien byggde på själv rapportering. Patienterna fick själva svara på hur stort begär efter alkohol och hur många återfall i sitt missbruk de själva upplevt under kontrollerna under uppföljningstiden.

Patienterna ombads sedan återkomma efter en, tre och sex månader för kontrolluppföljning. För de patienter som inte kom på uppföljningen användes uppsökande verksamhet på lokala barer, andra missbrukar kliniker och akutintag.

 

Som motivation till de deltagandet i denna studie utlovades $ 100 till dem som deltog i hela behandlingen och uppföljningen. $ 15 för varje avslutad behandlingsfas, $ 15 för närvaro vid varje schemalagd uppföljningsintervju.

 

Akupunkturnålarna i denna studie sattes manuellt, av en akupunktör med mångårig utbildning och erfarenhet.

Tre punkter användes i denna studie: Shen men punkten

Lungpunkten

Sympatikus punkten

 

Nålarna sattes bilateralt och behandlingen pågick i ca 30 minuter per gång. Deltagarna från båda grupperna fick sitta sida vid sida i ett behandlingsrum med nålarna i öronen. Behandlingsgruppen fick nålarna satta i de rätta punkterna i respektive zon, medan kontrollgruppen fick nålarna satta i rätt zon men i fel punkt. På så vis kunde ingen av deltagarna veta om de tillhörde kontroll eller behandlingsgruppen.

 

Resultat:

Alla som deltog i studien uppgav att det var alkohol som var deras främsta beroende, men även blandmissbruk förekom. Det var ingen skillnad i droganvändandet när studien påbörjades mellan de båda grupperna. Alla som deltog i studien hade tidigare deltagit i någon annan form av alkohol rehabiliteringsprogram.

 

Patient skillnader av droganvändning Behandlingsgrupp Kontrollgrupp

Rogivande mediciner 0 2

Seditativ psykofarmaka 2 0

Opiater 0 1

Kokain 2 2

Centralstimulerande medel 4 2

Marijuana 6 12

 

Tabell 1. Antal personer som använde andra droger än alkohol i studie A.

 

Dagliga 29 28

Hög 9 8

Periodisk 2 4

 

Tabell 2 Alkoholkonsumtion innan studie A började per deltagare.

 

Behandlings fas behandlings grupp Kontrollgrupp

Fas 1 37 % 21%

Fas 2 26 % 3 %

Fas 3 21 % 1 %

 

Tabell 3 Fullföljd behandling för varje behandlings fas i procentsats.

 

Uppföljnings intervaller Starkt begär efter alkohol Inget begär efter alkohol

En månad

Behandlings gruppen 9 25

Kontroll gruppen 14 14

Tre månader

Behandlings gruppen 12 20

Kontroll gruppen 16 9

Sex månader

Behandlings gruppen 5 22

Kontroll gruppen 12 10

 

Tabell 4 Begär efter alkohol vid varje uppföljningstillfälle.

 

Uppföljnings intervaller Antal ggr, patienterna druckit alkohol

En månad

Behandlings gruppen 107

Kontrollgruppen 162

Tre månader

Behandlings gruppen 101

Kontroll gruppen 301

Sex månader

Behandlings gruppen 100

Kontrollgruppen 241

 

Tabell 5 Själv rapportering utav antal återfall under de tre uppföljningar.

 

Andra möjliga indikationer på behandlingens effektivitet är också värt att nämna.75 % av patienterna som behandlades jämfört med 48 % från kontroll gruppens patienter vidtog produktiva initiativ. Som att söka jobb, på börja studier eller återknyta kontakten med sin familj, andra påbörjade ett fast förhållande med en partner. Det var dock omöjligt att säga hur vidhållande dessa försök var.

 

Studie B

Sammanfattning:

Från 1:a Februari till 31:a December 1993 var 244 patienter kopplade till den psykiatriska avdelningen på North Shore University Hospital i Glen Cove.

77 av dom patienterna blev erbjudna auriculoterapi. Samtliga 77 led av någon psykisk sjukdom kombinerat med ett drogmissbruk.

15 patienter avböjde från starten av projektet och 15 tog bara emot 4 eller färre behandlingar. Dessa 30 patienter blev erbjudna psykofarmaka behandling och ingick därefter i kontrollgruppen.

Studien är gjord på en psykiatrisk avdelning, Tre sjuksköterskor utbildades i akupunktur för denna studie. De hade ingen tidigare erfarenhet av akupunktur innan studien påbörjades.

Patienterna var inlagda på avdelningen vid studiens början. Detta medförde att de hade tillgång till behandling dygnet runt.

Akupunkturen blev väl accepterad från början av majoriteten av patienterna. Bland de 15 som från början tackat nej till behandlingen var orsaken misstro mot nya behandlingsmetoder eller nålskräck. Bland de 15 som mottog 4 eller färre behandlingar var orsaken att de inte tyckte sig bli hjälpta av auriculoterapin. Tilläggas, bör att denna grupp hade en låg motivationspotential från början men detta är inte vetenskapligt belagt.

Studien är gjord av tre sköterskor som utbildats i öron akupunktur just för den här studien. Behandlingarna har varat i 20-40 minuter per gång och patienterna har själva fått dra ut nålarna under uppsikt av en sköterska. Punkterna som har använts är fem stycken och har följande namn:

Shen men punkten

Sympatikus punkten

Njur punkten

Lever punkten

Lung punkten.

Fördelningen av de olika typer av drogmissbruk i både kontroll och behandlingsgruppen i procent var fördelat som nedanstående tabell. Det bör tilläggas att det fanns flera olika typer av kemiska missbruks problem i studien.

 

Följande:

Drogtyp Procent

Opiater 40%

Alkohol 38%

Kokain 18%

PCP 3%

Bensodiazepiner 1%

 

Antal patienter från kontrollgruppen i respektive drogtyp:

 

Drogtyp Antal patienter

Opiater 10

Alkohol 10

Kokain 8

PCP 2

Bensodiazepiner 0

 

Antal patienter från behandlingsgruppen i respektive drogtyp:

 

Drogtyp Antal

Opiater 21

Alkohol 19

Kokain 6

Pcp 0

Bensodiazepiner 1

 

Opiat missbrukare är enligt dokumentation den svåraste gruppen att behandla. De har en tendens att avsluta sina behandlingar innan behandlingstiden är slut. Detta beteende var betydligt mindre i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen.

Majoriteten av kokainmissbrukarna hade där emot uttalat svårare att slappna av under behandlingarna. De var mindre entusiastiska till behandlingen och avböjde oftare vid erbjudande om behandling. De visade även en sämre respons på behandlingen än de övriga missbruks grupperna.

Behandlingen kompletterades även med gruppterapi och individuell psykoterapi, kognitiv terapi. AA, AN möten, meditation och andra psykosociala behandlingsformer.

Kontrollgruppen var kvar på avdelningen i 16 dygn medan behandlingsgruppen valde att vara kvar i genomsnitt 22 dygn på avdelningen.

 

Resultat

Endast 26% av kontrollgruppen förblev dag patienter i uppföljningsstudien i mer än tre månader, medan 58% av behandlingsgruppen förblev dag patienter i mer än tre månader. 55% av kontrollgruppen visade heller inget intresse för att ordna upp sin tillvaro under behandlingstiden medan hela 77% av behandlingsgruppen deltog aktivt i arbetet att ordna upp sin tillvaro med bostad och arbete.

Behandlingsgruppen uttalade känslor avslappning och tyckte sig bli hjälpta av behandlingen för sina abstinensbesvär under avgiftnings perioden, de kände en förbättring i sitt sömnmönster och tyckte att aptiten på mat ökade. I många fall tyckte de att deras somatiska besvär också blev hjälpta, som t ex huvudvärk. Flera av dessa patienter begärde behandling mer än en gång per dag under den del av behandlingen som bedrevs under sjukhusvistelse.

 

Bieffekter

Under den elva månader långa perioden med auriculoterapi dokumenterades inga specifika sidoeffekter av patienterna. Det fanns inga infektioner eller andra långvariga komplikationer som behövde extra insatser av personalen. Flera patienter rapporterade där emot minimala blödningar som inte krävde behandling. De patienter som rapporterade värk gjorde ett uppehåll i behandlingarna eller minskade ner på antalet behandlingarna.

 

Resultatredovisning

Skillnaden mellan dessa två studier innebär att de inte kan ställas mot varandra helt objektivt. Studie A använde sig av tre behandlings punkter medan studie B använde sig av fem behandlings punkter. Likheten är att båda studierna använde sig av Shen men och Sympatikus punkterna.

En annan olikhet är att studie A använde sig av en erfaren och väl utbildad akupunktör medan studie B använde sig av tre olika sköterskor som var utbildade enbart för denna studie. Detta innebär att man inte kan säga att alla nålar är satta med samma precision.

Ytterligare avvikelse mellan studierna är att patienterna i studie B hade dokumenterat psykisk ohälsa i kombination med sitt missbruk. Det fram gick inte i studie A om så var fallet i den studien.

Man har ett bättre resultat i behandlingsgrupperna, än i kontrollgrupperna. Studie A:s kontrollgrupp har inte varit medvetna om att de fått placebo behandling. Kontrollgruppen i studie B har själva valt att inte få behandling med öron akupunktur. Det finns inte någon placeboeffekt i studie B, hur stor placeboeffekten är i studie A är inte sammanställt i resultatet.

Motivationsskillnader som är av betydelse är att patienterna i studie A fick betalt efter avslutad behandling, medan patienterna i studie B inte fick någon ekonomisk ersättning.

Likheter mellan studierna är att patienterna varit inlagda på klinik i början av behandlingsprogrammet.

Bägge studierna har också haft en uppföljningstid som bygger på självrapportering om missbrukets omfattning. Provtagning av de missbrukade substanserna har inte förekommit, i någon av studierna. Båda studierna visar att patienterna i de två behandlingsgrupperna har visat större intresse för sina livssituationer än i kontrollgrupperna.

 

Diskussion.

Funderingar som har kommit upp under detta arbete är, om nu öronakupunktur verkligen fungerar så bra som dessa två rapporter har visat, undrar vi varför är denna form av behandlingsmetod inte är mera utbrett och vedertagen i den Svenska sjukvården? Då den inte kräver några höga vård kostnader, utan endast en välutbildad akupunktur läkare och en sköterska. Ett antal med akupunktur nålar, en autoclav och ett mottagningsrum, med tillhörigheten. Det framkommer ju inte heller några kostsamma, eller otrevliga biverkningar på denna form av behandling.

Från en erfaren akupunktör har vi på hörsägen fått information om att det spelar väldigt stor roll, vem som sätter nålarna. En person med gedigen kunskap, erfarenhet och energimedvetenhet, får bättre resultat än en person utan dessa kunskaper. Vi vet att i studie A var det en erfaren akupunktör som behandlade de bägge grupperna. I studie B var det sköterskor som inte hade någon större erfarenhet som satte nålarna. Skulle resultaten bli likvärdiga om akupunktörerna i de båda studierna hade samma kunskap och erfarenhet?

Det har nämnts på ett ställe i den litteratur vi har läst, att en exakt lika dan studie har bedrivits i Malmö, men med helt andra resultat, det fram gick inte vad dessa “helt andra resultat” var för något, men vi får anta att de fick ett mera negativt behandlings resultat.

I studie A hade man enbart lyssnat på patientens eget utlåtande om återfall och antal alkohol konsumtions tillfällen. Med våran erfarenhet av missbrukar vård, vet vi att det inte alltid är helt sanningsenliga uppgifter som brukar framkomma till behandlaren, angående missbrukets berörings grad från missbrukaren själv. Vi kan lika gärna antaga att den som får öronakupunktur behandling, endast utvecklar sina egenskaper i girighet, och att det var för att få sina 100 dollar som dom fullföljde behandlingen. Därför hade det nog varit mera tillförlitligt med någon form av bekräftande mät resultat, ex. Urin, blod prover och alkohol tester.

Hur påverkade det resultatet i studie B att patienterna var inlagda på en psykiatrisk klinik i studiens början? Hade det blivit ett annat resultat om studien gjorts på en medicinavdelning eller på ett behandlingshem?

Många nya frågor har väckts under detta arbete. Hur viktigt är det med personalens inställning till patientgruppen och behandlingsformen? För påverkan av resultatet.

För vidare forskning i ämnet bör det nog användas en grupp på ett antal personer som alla har samma missbrukar problematik. Om deltagarnas bakgrund är snarlika innan studiens början har vi större möjlighet att läsa ut den faktiska behandlingsverkan. Vi skulle även använda oss av en erfaren och välutbildad akupunktör för att kunna vara säkra på att nålarna blir satta med samma precision. Detta skulle göra studien mer tillförlitlig i sitt resultat tror vi.

Hur gör man då för att få möjlighet att bedriva en sådan studie?

 

Referens förteckning:

Bentze Georg, 1987 Gammalkinesisk Akupunktur ICA bokförlag Västerås

Smith O. Michael MD 1998 Akupunktur vid behandling av beroendetillstånd En handledning. Översättare Sven Whalström till Svenska

Linusson Carl Dr. 1995 Auriculoterapi Auriculoterapi Nummer 3, Stockholm

Hemsida: www.sca.se/akupunktur.html

 

Bilagor:

Ytterörats Zon anatomi Ritad schematiskbild

Bullock Milton L. 1989 Controlled trial of acupuncture for sever recidivist alcolism Lancet June 24

Cove Glen 1996 IsAuricular Acupunkture Beneficial in theInpatient Treatment of Substance-Abusing Patients? Journal of Substance Abuse Treatment Vol 13 No 2 New York

 

Önskas ytterligare information eller att du önskar ett exemplar av hela uppsatsen kontakta då Monika på telefonnummer 0708-33 89 14